Gorchmynion Diogelu Mannau Agored i'r Cyhoedd (Rheoli Cŵn)

Gweld yr holl leoliadau ar gyfer ardaloedd presennol cŵn ar dennyn yn unig ac ardaloedd gwahardd cŵn..

Mae Cyngor Blaenau Gwent wedi pleidleisio'n unfrydol i adnewyddu nifer o Orchmynion Diogelu Mannau Agored i'r Cyhoedd (Rheoli Cŵn) ar draws y fwrdeistref sirol.

Cyflwynwyd y Gorchmynion ym mis Tachwedd 2016, ac maent yn parhau'n bennaf yr un fath heblaw am rai newidiadau am hen safleoedd ysgolion a safleoedd ysgol newydd. Daw'r gorchmyinon newydd i rym o 1 Tachwedd 2019.

Gellir gweld lleoliadau'r Gorchmynion Diogelu Mannau Agored i'r Cyhoedd yn adran Iechyd yr Amgylchedd ar wefan y Cyngor - https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/gorchmynion-diogelu-gofod-cyhoeddus/

Mae tri math o Orchymyn Rheoli Cŵn:

• Baeddu Tir gan Gŵn - bydd hyn yn weithredol ar draws y Fwrdeistref Sirol, lle bydd yn drosedd peidio codi baw cŵn.

• Ardaloedd Gwahardd Cŵn - bydd hyn yn weithredol ar gyfer ardaloedd penodol o dir a ddynodwyd gan gynlluniau lleoliad, lle bydd yn drosedd caniatáu i gi fynd i mewn i ardal a gafodd ei dynodi fel ardal gwahardd cŵn.

• Ardaloedd Cŵn ar Dennyn - bydd hyn yn weithredol i ardaloedd penodol o dir a ddynodwyd gan gynlluniau lleoliad, lle bydd yn drosedd peidio cadw ci ar dennyn mewn ardal a gafodd ei dynodi fel ardal cŵn ar dennyn.

Bydd unrhyw un a welir yn cyflawni trosedd dan y gorchmynion yn derbyn hysbysiad cosb sefydlog o £100, gyda methiant i dalu yn arwain at gamau cyfreithiol a allai arwain at uchafswm dirwy o £1,000.

Dywedodd y Cynghorydd Garth Collier, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd ar Gyngor Blaenau Gwent:

"Cafodd y Gorchmynion Diogelu Mannau Agored i'r Cyhoedd eu cyflwyno fel canlyniad i Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 ac ar wahân am fater baw cŵn, sydd mewn grym ar unrhyw dir cyhoeddus, maen nhw'n ymwneud yn bennaf â chaeau chwarae ac ysgolion, a chawsant eu cynllunio gyda diogelwch plant a phobl ifanc dan sylw. Rwy'n falch fod ein haelodau yn dal i ystyried y gorchmynion hyn fel rhan bwysig o'r gwaith gorfodi a wnawn yn ein cymunedau, a hoffwn hefyd ddiolch i aelodau'r cyhoedd a roddodd eu sylwadau fel rhan o'r ymgynghoriad".