Dathlu lansiad gwefan newydd CAMHS Arbenigol!

Mae CAMHS Arbenigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi lansio gwefan newydd

Mae CAMHS Arbenigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi lansio gwefan newydd sy'n anelu i helpu pobl ddeall mwy am y gwasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc ar draws Gwent sy'n cael trafferthion gyda'u hiechyd meddwl a lles emosiynol. Mae'r wefan yn cynnwys llawer o wybodaeth addas ar gyfer pobl ifanc, rhieni a gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
Gall defnyddwyr gwasanaeth ganfod gwybodaeth fanwl am CAMHS Arbenigol a beth sy'n digwydd pan gewch atgyfeiriad. Cynlluniwyd y wefan i roi sicrwydd i bobl ifanc a gostwng unrhyw bryder y gallant fod yn ei deimlo, gyda gwybodaeth am:

  • sut i wneud atgyfeiriad at wasanaethau CAMHS Arbenigol drwy Llesiant SPACE ym mhob ardal leol yng Ngwent;
  • canfod beth fydd yn digwydd ar bob cam o'r broses atgyfeirio;
  • sut beth yw hi mynd am apwyntiad CAMHS Arbenigol a'r hyn gall y sesiynau ei gynnwys;
  • hunan-gymorth i gefnogi pobl ifanc i ddeall a thrin eu hiechyd a'u llesiant;
  • beth mae'r gwahanol bobl sy'n gweithio yn CAMHS Arbenigol yn ei wneud, o seiciatryddion a seicolegwyr, i nyrsys, gweinyddwyr a mwy
  • cefnogaeth a chyngor ar ystod eang o faterion iechyd meddwl megis pryder, iselder, anhwylderau bwyta, hunananafu a phwysau bywyd anodd.

I gael mwy o wybodaeth ewch i:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/page/98175