Canlyniadau Results 2016

Exam Results
GCSE Results at Brynmawr Comprehensive
GCSE Results at Brynmawr Comprehensive

Y gwelliant yn parhau mewn canlyniadau TGAU

Mae'r canlyniadau darpariaethol o ysgolion Blaenau Gwent yn dangos bod cynnydd cyson yn parhau wrth godi safonau ar gyfnod allweddol 4.

 Dengys y prif ddangosydd fod y gyfran o fyfyrwyr sy'n sicrhau 5 gradd A* - C yn cynnwys Mathemateg a Saesneg yn 50% (canlyniadau darpariaethol yn unig). 

Dywedodd y Cynghorydd Steve Thomas, Arweinydd y Cyngor:

"Mae'n dda llongyfarch ein pobl ifanc sydd wedi cyflawni yr adeg hon o'r flwyddyn ac nid yw 2016 yn eithriad. Un agwedd hanfodol ar gyfer y Cyngor eleni oedd profi gwytnwch a dangos nad rhywbeth unwaith yn unig oedd gwelliant sylweddol y llynedd i 47%, a helpodd weld yr Awdurdod yn symud allan o fesurau arbennig. 

"Mae'r canlyniadau hyn yn dystiolaeth y digwyddodd hyn ac mae'r gwelliant hwnnw yn amlwg yn symud ar i fyny a ddangosir amlycaf ym mherfformiad ysgolion unigol. Er enghraifft, mae canlyniadau Ysgol Sylfaen Brynmawr ar gyfer y prif fesur wedi gwella gan 15 pwynt canran ar y llynedd i 64.3% sy'n golygu ein canlyniadau TGAU gorau erioed. Gwelwyd hefyd welliant da yn Ysgol Uwchradd Abertyleri ac yn Ysgol Gyfun Tredegar. Mae angen i ni yn awr barhau'r gwelliant hwn i sicrhau fod ein holl ddysgwyr yn cael y cyfle gorau mewn bywyd."

 Dywedodd Stephen Gillingham, Prif Gyfarwyddwr Corfforaethol y Cyngor:

"Mae'n galonogol gweld safonau ar gyfer ein pobl ifanc yn parhau i wella a hoffwn longyfarch yr ysgolion hynny sydd wedi dangos gwelliant parhaus. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o'n hysgolion a phobl ifanc Blaenau Gwent ac edrychwn ymlaen at adrodd gwelliant parhaus yn y blynyddoedd i ddod." 

Ychwanegodd Lynette Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg:

"Mae arweinwyr ein hysgolion yn gweithio'n galed i wella safonau ym Mlaenau Gwent ac mae canlyniadau eleni yn parhau i ddangos hyn. Mae'r Cyngor hefyd yn gweithio'n galed gydag ysgolion a'r gwasanaeth gwella ysgolion i wella safonau ymhellach ac mae'r ystod mesurau a roddwyd ar waith i godi perfformiad yn amlwg yn helpu i gyflawni hyn. 

Cydnabyddir fod safonau'n parhau i wella ond cydnabyddir hefyd fod mwy o waith i'w wneud fel bod pob disgybl yn cyflawni popeth a allant yn ein gosodiadau dysgu ym Mlaenau Gwent. Bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda'n partneriaid gwella ysgolion ac ysgolion i gyflawni'r lefel hon ym mhob ysgol." 

Ychwanegodd y Cynghorydd Keren Bender, Aelod Gweithredol Addysg:

"Rwy'n llongyfarch ein holl ddysgwyr a gyflawnodd yn dda eleni am eu gwaith caled rhagorol. Rwyf hefyd yn llongyfarch yr ysgolion hynny, eu harweinwyr a'r staff sydd wedi helpu i gynyddu llwyddiant disgyblion yn sylweddol. Mae mwy o waith i gael ei wneud a byddwn yn parhau i gydweithio i gyflawni hyn ym mhob ysgol. Rwy'n hyderus fod gennym nawr y cryfder i barhau i adeiladu ar welliant cyffredinol Blaenau Gwent ym mlynyddoedd y dyfodol."