Blaenau Gwent yn Cefnogi Gwanwyn Glân Cymru

Ewch i'r dudalen Gwanwyn Glân Cymru am adnoddau ac i gofrestru digwyddiadau.

Arwyr dewch ynghyd! Byddwch yn falch o fod yn Gymraeg ar y dydd Gŵyl Dewi hwn ac ymuno â ni ar gyfer Gwanwyn Glân Cymru 2018 - ymgyrch genedlaethol sy'n annog pobl ledled Cymru i ddod at ei gilydd i helpu i lanhau ein Cymru hardd!

I ddechrau, ar 1af Mawrth, bydd cyfle i chi gofrestru'ch digwyddiad glanhau eich hun, cael mynediad at adnoddau a gwybodaeth am ddim, tra ar yr un pryd wneud rhywbeth gwych yn eich cymuned. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn annog pawb i wneud eu rhan a gwneud gwahaniaeth. P'un a yw'n dod yn Arwr Sbwriel, neu yn syml beidio â gollwng sbwriel yn y lle cyntaf. Gyda rhai newidiadau, ac ychydig o waith tîm, gallwn greu amgylchedd yr ydym oll yn falch o'i fwynhau.

Fel rhan o'r 'Great British Spring Clean', mae Cadwch Gymru'n Daclus eisiau ysbrydoli pobl Cymru i fynd y tu allan i'r awyr agored, i fod yn egnïol a bod yn falch o ble maent yn byw.

Bydd grwpiau cymunedol, ysgolion a busnesau i gyd yn cymryd rhan mewn pedwar niwrnod o weithredu o'r 1af – 4ydd Mawrth. Cynhelir digwyddiadau glanhau Blaenau Gwent ar 2il Mawrth 2018 yn Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar ac yn safle Parth Dysgu Blaenau Gwent a Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy.

Meddai Pennaeth Ysgol Gynradd Deighton, Mike Gough: "Yn Deighton rydym yn annog ein dysgwyr i fod yn ddinasyddion gwybodus moesol yng Nghymru a'r byd ehangach. Ar lefel leol, mae'r math yma o waith ymarferol yn hanfodol wrth ymgorffori ymdeimlad o berchnogaeth ynddynt a sicrhau bod eu hamgylchedd uniongyrchol yn addas i'w ddefnyddio gan bob aelod o'n cymuned. Rydym yn falch iawn bod Blaenau Gwent yn dechrau'r math yma o fenter a bydd ein dysgwyr yn elwa'n fawr drwy cymryd rhan, fel y bydd holl aelodau ein cymuned gyfagos."

Dywedodd y Cynghorydd Garth Collier, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent: "Rydym yn ddiolchgar iawn am y gwaith caled parhaus y mae Hyrwyddwyr Sbwriel yn ei wneud ledled Blaenau Gwent. Maent yn gweithio'n galed iawn ac yn ymroddedig yn eu dyletswyddau wrth wneud yr amgylchedd yn lle gwell i fyw. Hoffem hefyd ddiolch i bobl ifanc ac athrawon Ysgol Gynradd Deighton yn Nhredegar cyn iddynt ddechrau ar eu hymgyrch casglu sbwriel a gynlluniwyd ar gyfer 2il Mawrth 2018."

Os ydych chi'n wirfoddolwr "hyrwyddwr sbwriel", neu os hoffech ddod yn un yn eich ardal chi, cysylltwch â Sally Morgan o Cadwch Gymru'n Daclus, a all roi cyngor arbenigol i chi a sicrhau bod gyda chi'r yswiriant priodol. Cyfeiriad e-bost Sally yw: sally.morgan@keepwalestidy.cymru

Sut i gymryd rhan:

Cofrestrwch eich digwyddiad eich hun trwy fynd i: www.greatbritishspringclean.org.uk

Diweddarwch eich gwybodaeth gyda newyddion Gwanwyn Glân Cymru trwy ddilyn #SpringCleanCymru ar gyfryngau cymdeithasol.

Gall busnesau hefyd ddangos eu cefnogaeth i Gwanwyn Glân Cymru trwy noddi digwyddiad glanhau proffil uchel.

Am ragor o wybodaeth am #GBSpringClean ewch i www.greatbritishspringclean.org.uk