Siarad Gyda Fi - Haf Her

Beth yw’r Her Haf Dechrau Siarad?

Mae’r Her Haf Dechrau Siarad yn gwahodd rhieni a gofalwyr ledled Cymru i gyflawni un gweithgaredd pum munud o hyd y dydd gyda’u plentyn i helpu i hybu ei sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys pethau fel siarad, darllen a chwarae gyda’ch gilydd i helpu i ddatblygu sgiliau sylfaenol a fydd yn eu paratoi am oes. I rai plant, bydd yr her yn ffordd wych o’u rhoi ar ben ffordd ar gyfer y meithrin neu i ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi, ar ôl i gyfyngiadau’r coronafeirws yn ystod y pandemig gyfyngu ar eu cyfleoedd i gymdeithasu a rhyngweithio ag eraill.

Mae’r Her Haf Dechrau Siarad wedi’i datblygu gan Siarad Gyda Fi, ymgyrch Llywodraeth Cymru sy’n ceisio rhannu cyngor lleferydd, iaith a chyfathrebu â rhieni a’r rhai sy’n gofalu am blant 0-5 mlwydd oed, ac mae ar gael drwy chwilio am “Siarad Gyda Fi - Talk With Me” ar Facebook neu drwy glicio yma https://www.facebook.com/talkwithmewales

 

Sut bydd yr her yn gweithio?

Mae saith her i’w cwblhau, a phob wythnos gwahoddir rhieni a gofalwyr i gwblhau un gyda’u plentyn. Mae modd cwblhau pob her mewn cyn lleied â 5 munud bob dydd yr wythnos honno, ac maen nhw’n cynnwys pethau fel troi tasgau gwaith cartref yn gemau hwyl, yn ogystal â defnyddio rhannu straeon, canu rhigymau a chwarae gyda’ch gilydd yn y ffordd orau.

Mae’r her gyntaf o’r saith yn gwahodd rhieni neu ofalwyr i dreulio pum munud bob dydd yn chwarae gyda’u plentyn wyneb yn wyneb, boed hynny’n chwarae pî-pô, yn tynnu wynebau doniol neu’n gwneud synau doniol – a bydd her newydd yn cael ei rhyddhau drwy dudalen Facebook Siarad Gyda Fi bob dydd Gwener o 15 Gorffennaf ymlaen.

Gall teuluoedd gadw cofnod o gynnydd eu plentyn gyda thaflen her am ddim (sydd ar gael i’w argraffu mewn atodiad i’r e-bost hwn ac ar dudalen Facebook Siarad Gyda Fi). Yma gallwch gael manylion yr holl weithgareddau drwy gydol gwyliau’r haf.

Rydym ni eisiau i rieni a gofalwyr rannu eu llwyddiannau ar-lein drwy rannu lluniau neu fideo ohonyn nhw’n cymryd rhan yn y gweithgareddau gyda’u plentyn drwy ddefnyddio’r hashnod #HerHafDechrauDarllen

I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://llyw.cymru/siarad-gyda-fi neu chwiliwch am “Siarad Gyda Fi - Talk With Me” ar Facebook.