Sefydlu Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg newydd yn ardal Tredegar/Cwm Sirhywi drwy Fodel Egin/Twf

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ymroddedig i ddarparu addysg ansawdd uchel i bob plentyn a pherson ifanc, a deilwriwyd i ddiwallu eu hanghenion, datblygu eu potensial, ymestyn uchelgais, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chyfrannu at adfywiad economaidd yr ardal. Mae’r Cyngor wedi buddsoddi’n helaeth dros y 10 mlynedd diwethaf yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i wella adeiladau ysgol. Mae’r Cyngor hefyd yn sylweddoli pwysigrwydd cael adeiladau modern ac addas i’r diben sy’n cyflawni anghenion addysg heddiw.

Blaenau Gwent yw’r unig Gyngor yng Nghymru sydd â dim ond un ysgol gynradd Gymraeg. Felly, cafodd achos busnes uchelgeisiol ei ddatblygu yn anelu sicrhau ychwanegedd ar lefel gynradd, i gyd-fynd â’r galw cudd am leoedd mewn ysgol gynradd Gymraeg, yn arbennig o fewn Tredegar/Cwm Sirhywi. Derbyniodd y Cyngor gadarnhad y dyrannwyd £6 miliwn i ddarparu darpariaeth gynradd Gymraeg ychwanegol. Sicrhaodd Blaenau Gwent £200,000 ychwanegol drwy Grant Cyfalaf Gofal Plant Llywodraeth Cymru i greu darpariaeth addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg ychwanegol o fewn yr ardal.

Mae Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-20 y Cyngor yn hyrwyddo ac yn gosod targedau a deilliannau allweddol yn gysylltiedig â thwf a datblygiad addysg a gofal plant cyfrwng Cymraeg a thrwy hynny y Gymraeg yn lleol. 

Y Cynnig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnig datblygu Ysgol Gynradd Gymraeg newydd 210 lle yn Nhredegar/Cwm Sirhywi. Mae’r cynnig yn anelu i ddatblygu adeilad yr ysgol ar y safle a ffefrir yn Chartist Way (gweler islaw) fel model egin/twf, lle byddai’r cyfleuster gofal plant, grwpiau meithrin a dosbarth derbyn yn dod yn weithredol o fis Medi 2023, gyda tua 28 lle gofal plant, 24 lle meithrin a 24 lle dosbarth derbyn. Byddai’r ysgol yn tyfu wedyn flwyddyn ar flwyddyn. Byddai’r ysgol wedi sefydlu’n llawn erbyn 2029 gyda grwpiau pob blwyddyn o Feithrin i Flwyddyn 6 yn weithredol. Cynigir hefyd y byddai gan yr ysgol ddarpariaeth gofal plant yn yr un lleoliad.

Ymgynghoriad

Bydd y ddogfen ymgynghori a’r broses gysylltiedig yn rhoi cyfle i’r rhai yr ymgynghorir â nhw a phartïon â diddordeb i ddysgu mwy am, deall a mynegi eu barn ar gynnig y Cyngor, fydd yn llywio’r penderfyniad terfynol ar sut y byddir yn symud ymlaen â’r cynnig.

Bydd y cyfnod ymgynghori ar gyfer y cynnig yn dechrau ddydd Iau 17 Rhagfyr 2020 ac yn dod i ben ddydd Gwener 29 Ionawr 2021.

Gall ymgyngoreion gyflwyno eu sylwadau ar y cynnig, fodd bynnag dylid nodi na chaiff ymatebion a dderbynnir yn ystod y cyfnod hwn eu cofnodi fel gwrthwynebiad. Os bydd y cynnig yn symud ymlaen ac ymgynghorai yn dymuno cyflwyno gwrthwynebiad, bydd angen iddynt wneud hynny mewn ysgrifen yn ystod y cyfnod hysbysu statudol.

Hoffai’r Cyngor i chi ystyried yr wybodaeth a nodir yn y llyfryn ymgynghori a rhoi eich sylwadau ar y cynigion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ar yr wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfen, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda naill ai drwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk, neu drwy ein ffonio ar (01495) 355470.

Ddogfen ymgyghori

Canlyniad yr Ymgynghorid a’r Camau Nesaf

Adroddiad Ymgynghori

Caiff Adroddiad Canlyniad yr Ymgynghoriad i Bwyllgor Gweithredol y Cyngor ei  baratoi ym mis Chwefror 2021. Bydd yr adroddiad ar gael ar wefan y Cyngor 2 wythnos cyn y gwneir penderfyniad i symud ymlaen neu beidio gyda’r cynnig. Gellir gofyn am gopi caled o’r cyfeiriad e-bost a nodir uchod. 

Hysbysiad Statudol

Pe byddai’r cais yn cael ei gymeradwyo yn y Pwyllgor Gweithredol, bydd y Cyngor wedyn yn mynd allan i hysbysiad statudol ym mis Mawrth 2021. Bydd hyn yn rhedeg am 28 diwrnod, ac yn ystod y cyfnod hwn gallwch wrthwynebu drwy’r cyfeiriad e-bost a nodir yn y llyfryn ymgynghori. Os yw’r cynnig yn symud ymlaen, caiff copi o’r Hysbysiad Statudol ei ddangos ar wefan y Cyngor ac yn Ysgol Gymraeg Bro Helyg. Bydd copïau caled o’r hysbysiad ar gael ar gais.

Penderfyniad y Cynnig

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn penderfynu ar y cynnig yn seiliedig ar y gwrthwynebiadau a ddaw i law ar ôl y Cyfnod Hysbysiad Statudol ym mis Ebrill 2021. Gall hyn arwain at gymeradwyo, gwrthod neu gymeradwyo’r cynnig gyda diwygiadau.

Hysbysiad am y Penderfyniad

Unwaith y cafodd y penderfyniad ei gymeradwyo, anfonir copi electronig o’r penderfyniad at bartïon sydd â diddordeb a’i gyhoeddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent o fewn 7 diwrnod o’r penderfyniad ym mis Ebrill 2021.

Pob Ymholiad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am yr wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfen hon, gallwch gysylltu â ni naill ai drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost islaw neu drwy ein ffonio ar (01495) 355470.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Tîm Trawsnewid Addysg, Swyddog Ysgolion yr 21ain Ganrif,
Rhif Ffôn: 01495 355470 /357704
Cyfeiriad: Llys Anvil, Abertyleri Blaenau Gwent NP13 1DB 
Cyfeiriad e-bost: 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk