Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Cynnig: Sefydlu Ysgol Gynradd newydd gyda 360 lle a Chyfleuster Gofal Plant gyda 52 lle

Nodyn Cyffredinol: Oherwydd camgymeriad gweinyddol gyda'r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ailgyhoeddi'r pecyn Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio i chi ei adolygu.

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ymroddedig i ddarparu addysg ansawdd uchel i bob plentyn a pherson ifanc, a deilwriwyd i ddiwallu eu hanghenion, datblygu eu potensial, cynyddu uchelgais, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chyfrannu at adfywiad economaidd yr ardal.

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf buddsoddodd y Cyngor yn helaeth yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i wella adeiladau ysgolion. Mae'r Cyngor hefyd yn cydnabod pwysigrwydd cael adeiladau modern ac addas i'r diben sy'n diwallu anghenion addysg heddiw.

Mae rhaglen Addysg Strategol Band B yn hyrwyddo ac yn gosod targedau a deilliannau allweddol yn gysylltiedig â thwf a datblygiad addysg, gofal plant, i gymuned Glyncoed.

Y Cynnig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnig datblygu Ysgol Gynradd newydd 3 i 11 oed gyda 360 lle yn cynnwys dosbarth meithrin gyda 40 lle a chyfleusterau cymunedol a gosodiad gofal llawn diwrnod-llawn ar wahân ar gyfer hyd at 52 o blant 0-3 oed yng Nglyncoed, Glynebwy. Nod y cynnig yw datblygu'r ysgol a'r adeilad gofal plant ar safle blaenorol Ysgol Gyfun Glyncoed yn Badminton Grove yn barod ar gyfer gweithredu ym mis Medi 2023.

Caiff y datblygiadau cyffrous hyn ei hariannu gan raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, y Rhaglen Cyfalaf Cynnig Gofal Plant a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Nod y rhaglen Cynnig Gofal Plant yw cefnogi rhieni yn ôl i gyflogaeth, rhoi mwy o ddewis iddynt mewn cyflogaeth, rhoi mwy o incwm dros ben iddynt, tra hefyd yn datblygu'r sector gofal plant yng Nghymru.

Ymgynghoriad

Bydd y ddogfen ymgynghori Cyn Ymgeisio a'r broses gysylltiedig yn rhoi cyfle i ymgynghoreion a rhai â diddordeb i ddysgu mwy am, deall a mynegi eu sylwadau ar gynnig y Cyngor, fydd yn sail i'r penderfyniad terfynol ar sut yr eir â'r cynnig ymlaen i Cynllunio.

Bydd y cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio ar gyfer y cynnig hwn yn parhau am gyfnod o 28 diwrnod a bydd yn cychwyn ar

Dydd Gwener 09 Gorffennaf 2021

ac yn dod i ben ar

Dydd Gwener 06 Awst 2021

Gall ymgynghoreion gyflwyno eu barn ar y cynigion drwy'r holiadur ar-lein, fodd bynnag, dylid nodi mai dim ond ymatebion a ddaw i law o fewn y cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod a gaiff eu hystyried yn ystod y cynnig hwn.

Hoffai’r Cyngor i chi ystyried yr wybodaeth a nodir ar ffurflen yr ymgynghoriad ar-lein a rhoi eich sylwadau ar y cynigion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a roddir ar y dudalen gwefan, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda un ai drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk, neu ein ffonio ar (01495) 355470.

Canlyniad yr Ymgynghoriad a’r Camau Nesaf

Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio

Caiff Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio ei baratoi a chaiff yr holl sylwadau dilys eu hystyried o fewn y cynnig. Caiff yr adroddiad wedyn ei gynnwys yn y Prif Gais Cynllunio a medrir ei gael drwy chwilio ar gofrestr Cynllunio y Cyngor maes o law.

 Pob Ymholiad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am yr wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfen hon, gallwch gysylltu â ni naill ai drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost islaw neu drwy ein ffonio ar (01495) 355470.

21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk

Mae Croeso I chi hefyd lenwi'r arolwg ar-lein yn defnyddio'r ddolen: https://online1.snapsurveys.com/g1btk9

Dylai pob ymateb i'r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ddod I law erbyn 5pm dydd Gwener 06 Awst 2021 fan bellaf.

 

Dogfennau cysylltiedig

Lluniadau Cysylltiedig