Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Cynnig: Sefydlu Canolfan Gweithrediadau newydd i’r Cyngor

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ymroddedig i ddarparu gwasanaethau rheng-flaen mewn ffordd effeithlon ac effeithiol.

Y Cynnig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnig datblygu Canolfan Gweithrediadau newydd i’r Cyngor i gymryd lle’r Depot Canolog presennol sydd wedi’i leoli ym Mrynmawr ar hyn o bryd. Mae’r cynnig yn anelu i ddatblygu’r adeilad ar gyn safle Glofa’r Marine, Cwm, Glynebwy yn barod i’w weithredu ar gyfer 2023.

Ymgynghoriad

Bydd y ddogfen ymgynghori Cyn Ymgeisio a’r broses gysylltiedig yn rhoi cyfle i ymgyngoreion a rhai â diddordeb i ddysgu mwy am, deall a mynegi eu barn ar gynnig y Cyngor, fydd yn llywio’r penderfyniad terfynol ar sut yr eir â’r cynnig ymlaen i Cynllunio.

Bydd y cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio ar gyfer y cynnig hwn yn rhedeg am gyfnod o 28 diwrnod a bydd yn dechrau ar

17/07/2021

ac yn dod i ben ar

23/08/2021

Gall ymgyngoreion gyflwyno eu sylwadau ar y cynnig drwy’r holiadur ar-lein, fodd bynnag, dylid nodi mai dim ond ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori 28 diwrnod a gaiff eu hystyried yn ystod y cynnig hwn.

Bydd y Cyngor yn hoffi i chi ystyried yr wybodaeth a nodir ffurflen ar-lein yr ymgynghoriad a rhoi eich sylwadau ar y cynnig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ar yr wybodaeth sydd ar y dudalen gwefan hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost dave.watkins@blaenau-gwent.gov.uk

Canlyniad yr Ymgynghoriad a’r Camau Nesaf

Adroddiad Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio

Cynhyrchir Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio a chaiff pob sylw dilys eu hystyried o fewn y cynnig. Caiff yr adroddiad wedyn ei roi yn y Cais Cynllunio Mawr a gellir ei gyrchu drwy chwilio ar gofrestr Cynllunio y Cyngor maes o law.

Pob Ymholiad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ar yr wybodaeth a roddir o fewn y ddogfen, gallwch gysylltu â ni naill ai drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost islaw, neu drwy ein ffonio ar 01495 355316
 dave.watkins@blaenau-gwent.gov.uk

Mae croeso i chi hefyd lenwi’r arolwg ar-lein yn defnyddio’r ddolen ddilynol https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=160804430159

Dylai pob ymateb i’r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ddod i law erbyn 5pm ar 23/08/2021 fan bellaf.

 

Dogfennau/Adroddiadau Cysylltiedig (wedi eu mewnblannu ar y dudalen)

Darluniau Cysylltiedig (wedi mewnblannu ar y dudalen):

Cynllunio delweddau