Newyddion Sy'n Torri

Cynnig i Ymestyn Capasiti Ysgol Arbennig Pen y Cwm

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn adolygu capasiti ei ysgolion yn flynyddol. Felly mae'r Cyngor yn ymateb i'r cynnydd mewn galw a thwf a nodwyd dros y 3 blynedd ddiwethaf, yn unol â cheisiadau am leoli disgyblion ar gyfer Ysgol Arbennig Pen y Cwm. Mae Ysgol Arbennig Pen y Cwm yn darparu ar gyfer disgyblion (rhwng 3-19 oed) gyda sbectrwm eang o anghenion addysgol a meddygol arbennig cymhleth, yn cynnwys anawsterau dysgu dwys a lluosog. Mae'r ysgol yn darparu ar gyfer disgyblion Blaenau Gwent, ynghyd â disgyblion o'r tu allan i'r sir ar hyn o bryd.

Cenhadaeth yr ysgol yw: "Grymuso a chefnogi unigolion i fod yn gryf ac yn annibynnol ac i ddatblygu sgiliau i gyrraedd eu potensial".

Y Cynnig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnig ymestyn capasiti Ysgol Arbennig Pen y Cwm o 120 i 175 lle, yn weithredol o fis Medi 2021. Er mwyn hwyluso'r capasiti estynedig, bydd y Cyngor yn ailwampio'r amgylchedd dysgu presennol i greu gofodau ystafell ddosbarth ychwanegol a chyfleusterau cysylltiedig h.y. toiledau. Yn ychwanegol, ac wrth ochr hyn, bydd y Cyngor yn gweithio gyda'r ysgol i ddatblygu cynllun hirdymor i gefnogi twf a datblygiad parhaus. Felly, caiff y cynnig hwn ei gyflwyno mewn 2 ran:

  • Rhan 1, cynyddu capasiti Ysgol Arbennig Pen y Cwm o 120 i 175 lle i baratoi ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22, a fyddai'n cynnwys gwaith ffisegol i'r adeilad presennol yn cynnwys:
  • Adleoli'r safle Ôl 16 (yn cynnwys 3 ystafell ddosbarth, ystafell gyffredin, ystafell sgiliau bywyd, toiledau a chyfleusterau hylendid)
  • Adleoli'r ardal weinyddol a gofod swyddfa presennol (yn cynnwys ystafell staff, ystafell PPA, cyfleuster cynadleddau ac ystafell gyfarfod fach)
  • Creu 2 ystafell ddosbarth cynradd ychwanegol
  • Creu 1 ystafell ddosbarth uwchradd ychwanegol a chyfleusterau cysylltiedig
  • Ad-leoli'r ardal chwarae meddal i'r llawr daear
  • Ailddatblygu'r ystafell Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Rhan 2, datblygu cynllun hirdymor i sicrhau capasiti ychwanegol i hwyluso twf a datblygiad parhaus.

Byddai'r cynnig yn cefnogi Gweledigaeth Addysg Blaenau Gwent fel sy'n dilyn:

'Sicrhau cyflawniad a llesiant rhagorol ar gyfer pob dysgwr drwy system partneriaeth, hunan-wella dan arweiniad ysgol'.

Ymgynghoriad

Bydd y ddogfen ymgynghori a'r broses gysylltiedig yn rhoi cyfle i'r rhai yr ymgynghorir â nhw a phartïon â diddordeb i ddysgu mwy am, deall a mynegi eu barn ar gynnig y Cyngor, fydd yn llywio'r penderfyniad terfynol ar sut y byddir yn symud ymlaen â'r cynnig.

Bydd y cyfnod ymgynghori ar gyfer y cynnig yn dechrau ddydd Llun 26 Ebrill 2021 ac yn dod i ben ddydd Sul 6 Mehefin 2021.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ar yr wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfen, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda naill ai drwy ddefnyddio cyfeiriad e-bost 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk, neu drwy ein ffonio ar (01495) 355470.

Canlyniad yr Ymgynghorid a'r Camau Nesaf

Adroddiad Ymgynghori

Cyflwynwyd Adroddiad All-dro Ymgynghoriad i Bwyllgor Gweithredol y Cyngor ddydd Mercher 23 Mehefin 2021, lle gwnaed penderfyniad i symud ymlaen i rybudd statudol. Mae'r adroddiad ar gael trwy wefan y Cyngor, cliciwch ar y ddolen isod. Gellir cael copïau caled ar gais o'r cyfeiriad e-bost y manylir arno uchod.

Cliciwch ar y ddolen i weld yr Adroddiad Outturn

Hysbysiad Statudol

Cymeradwyodd y Pwyllgor Gweithredol gamau nesaf y broses ymgynghori; gan gychwyn yr hysbysiad statudol i redeg rhwng 25 Mehefin 2021 a 23 Gorffennaf 2021. Bydd y cyfnod rhybudd statudol yn rhedeg am 28 diwrnod, yn ystod yr amser hwn, byddwch yn gallu gwneud gwrthwynebiadau ffurfiol pe byddech yn dymuno gwneud hynny, trwy'r cyfeiriad e-bost a ddarperir yn y llyfryn ymgynghori hwn. Yna bydd unrhyw faterion a godir gan bartïon â diddordeb yn cael eu crynhoi a'u cyflwyno i'r Pwyllgor Gweithredol er mwyn gwneud penderfyniad terfynol. Bydd copi o'r Hysbysiad Statudol yn cael ei arddangos ar wefan y Cyngor ac yn Ysgol Arbennig Pen y Cwm. Bydd copïau caled o'r hysbysiad statudol ar gael ar gais.

Cliciwch ar y ddolen i weld yr Hysbysiad Statudol

Penderfyniad y Cynnig

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn penderfynu ar y cynnig yn seiliedig ar ganlyniad cyfnod yr hysbysiad statudol. Gall hyn arwain at gymeradwyo'r cynnig, ei wrthod, neu ei gymeradwyo gydag addasiadau.

Hysbysiad am y Penderfyniad

Unwaith y cafodd y penderfyniad ei gymeradwyo, anfonir copi electronig o'r penderfyniad at bartïon sydd â diddordeb a'i gyhoeddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent o fewn 7 diwrnod o'r penderfyniad ym mis Ebrill 2021.

Pob Ymholiad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am yr wybodaeth a gynhwysir yn y tudalen we, gallwch gysylltu â ni naill ai drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost islaw neu drwy ein ffonio ar (01495) 355470.

  • 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk

Associated Documents