Newyddion Sy'n Torri
  • Wybodaeth Ddiweddaraf Coronafeirws

Cais-cyn-ymgeisio ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg a chyfleuster gofal plant yn Nhredegar/Sirhywi

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn ymroddedig i ddarparu addysg ansawdd uchel i bob plentyn a pherson ifanc, a deilwriwyd i ddiwallu eu hanghenion, datblygu eu potensial, cynyddu uchelgais, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chyfrannu at adfywiad economaidd yr ardal.

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf buddsoddodd y Cyngor yn helaeth yn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i wella adeiladau ysgolion. Mae'r Cyngor hefyd yn cydnabod pwysigrwydd cael adeiladau modern ac addas i'r diben sy'n diwallu anghenion addysg heddiw.

Y Cynnig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnig datblygu Ysgol Gynradd Gymraeg newydd 210 lle 3 i 11 oed yn cynnwys cyfleuster meithrin 30 lle a lleoliad gofal plant diwrnod llawn ar wahân ar gyfer hyd at 28 o blant 0-3 oed yn Sirhywi, Tredegar, Nod y cynnig yw datblygu'r ysgol a'r adeilad gofal plant ar y cae yn Chartist Way.

Caiff y datblygiad hwn ei gyllido gan Grant Cyfrwng Cymraeg a Rhaglen Cyfalaf Gofal Plant Llywodraeth Cymru.

Nod y rhaglen Cynnig Gofal Plant yw cefnogi rhieni yn ôl i gyflogaeth, rhoi mwy o ddewis iddynt am gyflogaeth, rhoi mwy o incwm dros ben iddynt, gan hefyd ddatblygu'r sector gofal plant yng Nghymru.

Ymgynghoriad

Bydd y ddogfen ymgynghori Cyn Ymgeisio a'r broses gysylltiedig yn rhoi cyfle i ymgynghoreion a rhai â diddordeb i ddysgu mwy am, deall a mynegi eu sylwadau ar gynnig y Cyngor, fydd yn sail i'r penderfyniad terfynol ar sut yr eir â'r cynnig ymlaen i Cynllunio.

Bydd y cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio ar gyfer y cynnig hwn yn parhau am gyfnod o 35 diwrnod a bydd yn cychwyn ar

Dydd Llun 7 Chwefror 2022

ac yn dod i ben ar

Dydd Sul 6 Mawrth 2022

Gall ymgynghoreion gyflwyno eu barn ar y cynigion drwy'r holiadur ar-lein, fodd bynnag, dylid nodi mai dim ond ymatebion a ddaw i law o fewn y cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod a gaiff eu hystyried yn ystod y cynnig hwn.

Gellir hefyd weld y cynlluniau ar gyfer y datblygiad yn Ll;yfrgell Tredegar, Fflat 6, Y Cylch, Tredegar, NP22 3PS

Hoffai'r Cyngor i chi ystyried yr wybodaeth a nodir ar ffurflen yr ymgynghoriad ar-lein a rhoi eich sylwadau ar y cynigion.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a roddir ar y dudalen gwefan, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda un ai drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk, neu ein ffonio ar (01495) 355470.

Canlyniad yr Ymgynghoriad a'r Camau Nesaf

Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio

Caiff Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio ei baratoi a chaiff yr holl sylwadau dilys eu hystyried o fewn y cynnig. Caiff yr adroddiad wedyn ei gynnwys yn y Prif Gais Cynllunio a medrir ei gael drwy chwilio ar gofrestr Cynllunio y Cyngor maes o law.

Pob Ymholiad

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am yr wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfen hon, gallwch gysylltu â ni naill ai drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost islaw neu drwy ein ffonio ar (01495) 355470.

Mae croeso i chi hefyd lenwi'r arolwg ar-lein yn defnyddio'r ddolen: https://online1.snapsurveys.com/2yfpph

Dylai pob ymateb i'r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ddod i law erbyn Hanner nos ar 6 Mawrth 2022.

Dogfennau cysylltiedig (ynghlwm â'r dudalen):

Enw'r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg

Rhif Ffôn: 01495 355470

Cyfeiriad: Adran Addysg, Llawr 8 Llys Einion, Abertyleri, Blaenau Gwent NP13 1DP

Cyfeiriad E-bost: 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk