Newyddion Sy'n Torri

Ymgynghoriad Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-32

Mae Adran 84 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn nodi sut y byddant yn datblygu addysg cyfrwng Cymraeg.

Ymgynghorodd Cyngor Blaenau Gwent ar eu drafft Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (2022-2032) a fydd, os caiff ei gymeradwyo, yn dod i rym o fis Medi 2022. Mae’r drafft gynllun yn nodi sut y bydd yr awdurdod lleol yn cyflawni ei swyddogaethau addysg i wella a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn addysg dros y deng mlynedd nesaf. Bydd y cynllun yn cyfrannu at gynllun Cymraeg 2050, lle mae Llywodraeth Cymru eisiau cael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050.

Roedd y cyfnod ymgynghori statudol yn rhedeg o ddydd Gwener 5 Hydref 2021 am 8 wythnos, gan ddod i ben Dydd Llun 3 Ionawr 2022. Cafodd yr holl sylwadau a barn ar y drafft Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg eu hystyried yn fanwl, ynghyd â’r goblygiadau cysylltiedig ar gyfer y cynllun.

Cafodd drafft terfynol y Cynllun ei gynhyrchu a’i gyflwyno i Weinidogion Llywodraeth Cymru ei gymeradwyo ar 31 Ionawr 2022 gyda’r cytundeb y byddai cymeradwyaeth Pwyllgor Gweithredol Blaenau Gwent yn dilyn yn y cyfarfod nesaf. Cafodd hyn wedyn ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gweithredol ar 2 Mawrth 2022.

 

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wrthi’n ystyried adolygu o gynlluniau 10-mlynedd Cymraeg mewn Addysg pob awdurdod lleol, a chaiff canlyniad hynny ei rannu ym Mawrth/Ebrill 2022.Gall Gweinidogion Cymru:

  • gymeradwyo’r cynllun fel y’i cyflwynwyd,
  • cymeradwyo’r cynllun gydag addasiadau, neu
  • wrthod y cynllun a pharatoi cynllun arall a gaiff wedyn ei drin fel cynllun cymeradwy yr awdurdod.

Unwaith y cafodd y Cyngor gadarnhad i’r cynllun, bydd yn rhedeg o fis Medi 2022 hyd fis Awst 2032.

Mae copi diwygiedig o’r drafft Gynllun Cymraeg mewn Addysg ar gael i’w lawrlwytho ar waelod y dudalen hon.

Ar gyfer ymholiadau e-bost i 21centuryschools@blaenau-gwent.gov.uk

Post: Ysgolion 21ain Ganrif, Adran Addysg, Llys Einion, Abertyleri, Blaenau Gwent NP13 3DB

Ffôn: 01495 355470