Cynllun Corfforaethol 2018 - 2022

Mae’r Cynllun Corfforaethol 2018-2022 yn gweithredu fel cynllun busnes y Cyngor. Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 (Adran 15) yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus. Fel rhan o hyn, mae angen i’r Cyngor ddatblygu Cynllun Corfforaethol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 hefyd yn gosod dyletswyddau unigol ar gyrff cyhoeddus. Mae’r ddeddfwriaeth yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a chreu Cymru mae pawb ohonom eisiau byw ynddi, nawr ac yn y dyfodol.Mae’r blaenoriaethau a ddatblygwyd ar gyfer y Cynllun Corfforaethol yn ymgorffori Amcanion Llesiant blaenorol y Cyngor a hefyd ein hamcanion gwella, fel sydd ei angen gan y Mesur Llywodraeth Leol.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Ffôn: 01495 311556 
E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk
Twitter: @BlaenauGwentCBC
Facebook: blaenaugwentcbc