Amcanion Llesiant 2017

Amcanion Llesiant

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sôn am wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a chreu Cymru lle rydyn ni i gyd eisiau byw ynddi, nawr ac yn y dyfodol.  Mae’r Amcanion Llesiant y Cyngor yn nodi’r meysydd allweddol y bydd y Cyngor yn gweithio i weithredu dros y blynyddoedd nesaf.

Dogfennau Cysylltiedig