Gwybodaeth a Chyngor Cydraddoldeb

Fel Cyngor, rydym yn gwrthwynebu gwahaniaethu mewn unrhyw ffurf. Ein nod yw sicrhau bod pawb yn gallu cael mynediad at ein gwasanaethau mewn ffordd sy’n bodloni eu gofynion. 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a Deddf Cydraddoldeb 2010 

Rydym yn cydnabod y gallai pobl ddioddef gwahaniaethu a bod o dan anfantais am nifer o resymau. Mae gennym hefyd ddyletswydd foesol a statudol i adlewyrchu anghenion cymuned amrywiol yn y gwasanaethau a ddarperir gennym ac fel cyflogwr. 

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws pob un o’n gwasanaethau, gan sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb. Mae’r Ddeddf yn rhoi tegwch wrth wraidd cymdeithas, yn cysoni cyfraith gwahaniaethu, yn cryfhau’r gyfraith i gefnogi cynnydd ym maes cydraddoldeb, ac yn datganoli’r cyfrifoldeb ar gyfer materion gwahaniaethu i Gymru. 

Cyfunodd y Ddeddf 116 o wahanol ddeddfwriaethau cydraddoldeb blaenorol, ac mae’n rhoi’r hawl i beidio â chael eich trin yn llai ffafriol gan awdurdodau cyhoeddus i bawb. Dyma’r nodweddion gwarchodedig (llinynnau) y mae dyletswydd cydraddoldeb gyffredinol y sector cyhoeddus yn gymwys iddynt:  

 1. Oed
 2. Anabledd
 3. Ailbennu rhywedd
 4. Beichiogrwydd a mamolaeth
 5. Hil
 6. Crefydd a chred
 7. Rhyw
 8. Cyfeiriadedd rhywiol
 9. Priodas a Phartneriaeth Sifil 

Nid yw’r iaith Gymraeg yn rhan o’r Ddeddf Cydraddoldeb gan ei bod yn cael ei gwarchod gan ddeddfwriaeth sy’n benodol iddi, sef Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, ond nid yw’n llai pwysig am hynny. 

Mae angen rhoi sylw dyledus i’r canlynol:

 • Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth
 • Hybu cyfle cyfartal
 • Meithrin cysylltiadau da
 • Yn berthasnol i gyflogaeth a’r ddarpariaeth o nwyddau a gwasanaethau (yn berthasnol i staff ac aelodau o’r cyhoedd sy’n defnyddio gwasanaethau) 

Mae dyletswyddau penodol wedi cael eu creu i gefnogi cydymffurfiaeth â’r Ddyletswydd Cydraddoldeb.  

 1. Pennu amcanion cydraddoldeb
 2. Ymgynghori a chynnwys
 3. Asesu effaith (Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb)
 4. Adrodd ar gynnydd yn erbyn yr amcanion
 5. Cyflog rhwng y rhywiau a gwahanu yn y gweithle
 6. Caffael yn y Sector Cyhoeddus
 7. Sut mae arolygu’n cefnogi’r agenda cydraddoldeb
 8. Adrodd gan Weinidogion Cymru 

Mae gennym Gynllun Cydraddoldeb Strategol, ac rydym yn adrodd ar y polisi hwn i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol bob blwyddyn.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Swyddog Cydraddoldeb

Rhif Ffôn: 01495 355110

Cyfeiriad: Llawr 4a, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB

Cyfeiriad E-bost: Equalities@blaenau-gwent.gov.uk