Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacnai a Cherbyd Hurio Preifat

Beth yw Trwyddedau Gyrrwr Cerbyd Hacnai a Hurio Preifat?

Mae trwyddedau gyrrwr cerbyd hacnai a cherbyd hurio preifat, a gaiff eu galw fel arfer yn drwyddedau 'gyrrwr tacsi', yn galluogi'r deiliad i yrru un ai gerbyd hacnai trwyddedig a/neu gerbyd hurio preifat ym Mlaenau Gwent. Caiff trwyddedau eu cyhoeddi fel arfer am uchafswm cyfnod o dair blynedd.

Pa ddeddfwriaeth sy'n rheoli Trwyddedau Gyrrwr Cerbyd Hacnai a Cherbyd Hurio Preifat?

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) a Deddf Cymalau Heddlu Tref 1847.

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw un 18 oed neu drosodd wneud cais, cyn belled ag y bu ganddynt drwydded yrru lawn DVLA am gyfnod o 12 mis o leiaf.

Beth yw'r broses gais?

Mae'n rhaid i ymgeiswyr:-

  • Basio Prawf Gwybodaeth (ffi yn daladwy) a weinyddir gan Torfaen Training cyn cyflwyno cais am drwydded. Cynghorir ymgeiswyr i gysylltu â Torfaen Training ar 01633 875929 - anfonir pecyn adolygu cyn y prawf. Mae'n rhaid wedyn ddangos tystiolaeth i Dîm Trwyddedu y Cyngor y cafodd y prawf ei orffen a'i basio a byddant wedyn yn cyhoeddi pecyn cais.
  • Rhaid i ymgeiswyr hefyd yn mynychu 'Diogelu sesiwn hyfforddi Oedolion sy'n Agored i Niwed, a oedd hefyd yn cael ei ddarparu gan Hyfforddiant Torfaen, efallai cyn application am drwydded yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor 

Yn dilyn derbyn y pecyn cais mae'n rhaid i ymgeiswyr:-

  • Argraffu'r ffurflenni cais perthnasol o wefan y Cyngor a'u llenwi mewn inc du
  • Gwneud cais ar-lein am adroddiad Estynedig y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS (cofnod record troseddol) i gbg.onlinedisclosures.co.uk
  • Cysylltu â Thîm Trwyddedu y Cyngor ar 01495 355485i wneud apwyntiad i gyflwyno'r cais
  • Cyflwyno'r ffurflen gais berthnasol, ffi a ffurflen Hawl Gyrrwr DVLA
  • Dangos trwydded yrru lawn gyfredol DVLA i'w harchwilio, a gyhoeddwyd dan Ran III Deddf Traffig Ffyrdd 1988, neu drwydded gan wladwriaeth EEA arall am o leiaf 2 mlynedd, y mae'n rhaid iddi fod yn ddilys am 12 mis cyn dyddiad y cais
  • Dangos Tystysgrif Ymddygiad Da o unrhyw wlad y bu'r ymgeisydd yn byw ynddi os nad yw ef/hi wedi bod yn breswylydd yn y Deyrnas Unedig am fwy na 5 mlynedd
  • Cyflwyno o leiaf 2 ddull arall derbyniol o adnabyddiaeth (gweler y rhestr islaw o ddulliau adnabod derbyniol)

A allaf wneud cais ar-lein?

Na, ni dderbynnir ceisiadau ar-lein ar gyfer y math yma o drwydded. 

Faint yw'r gost?

Mae ffi'r drwydded yn £270 (ar gyfer pob math o drwydded) sy'n cynnwys ymchwiliad Pwnc Data gyda'r DVLA. Mae'r ffi am DBS Estynedig yn £54.

Pa mor hir fydd yn ei gymryd i brosesu fy nghais ac a fydd caniatâd dealledig yn weithredol?

Fel arfer mae'n cymryd chwech i wyth wythnos i brosesu ceisiadau fodd bynnag mae hyn yn dibynnu ar faint o amser a gymerir i'r DBS a'r DVLA gwblhau eu gwiriadau ac os atgyfeirir y cais i'r Pwyllgor Trwyddedu'r Cyngor i'w benderfynu, sydd fel arfer yn cwrdd unwaith y mis.

Ni fydd caniatâd dealledig yn weithredol ar gyfer y trwyddedau hyn, h.y. os nad ydych yn clywed unrhyw beth o fewn y cyfnod penodol, ni allwch dybio'n awtomatig y cytunwyd i'r cais.

A allaf wneud cais os gwrthodir fy nghais?

Gallwch, gallwch apelio at y Llys Ynadon os gwrthodir eich cais o fewn 21 diwrnod o gael eich hysbysiad mewn ysgrifen am y penderfyniad.

Cwynion defnyddwyr

Os oes gennych gŵyn am unrhyw broblem yn ymwneud â gweithgareddau tacsi trwyddedig neu heb drwydded, cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu ar 01495 355485.