Covid19 - Gwybodaeth Tacsi

Cadw eich hun a'ch teithwyr yn ddiogel

Fel gyrrwr trwyddedig hunangyflogedig rhaid ichi asesu’r risgiau er mwyn gallu deall y risgiau a gwybod beth i’w wneud yn eu cylch.  Dylech feddwl sut ydych yn gweithio a sut y gallwch ddiogelu’ch hun a’ch teithwyr.

Ni fydd angen ichi ysgrifennu unrhyw beth i lawr am eich asesiad risg.

Mae’r HSE wedi paratoi help ac enghreifftiau o asesiadau risg.  Rhaid i’r asesiadau risg hyn adlewyrchu cyfraith a chyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru.

Ceisiwch wneud y canlynol:

Os oes gennych chi neu rywun rydych wedi dod i gysylltiad ag ef y symptomau canlynol, dilyn y cyngor ar hunanynysu ar wefan GIG Cymru.
Gofalu bod teithwyr yn gwisgo gorchudd wyneb (darllenwch y bennod am orchuddion wyneb isod).
Os nad yw’n cael effaith ar eich gallu i yrru’n ddiogel, rydym yn argymell eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb, ond peidiwch â gadael i’r defnydd o orchudd wyneb wneud ichi deimlo yn or-hyderus.  Parhewch i gadw pellter cymdeithasol a defnyddio mesurau hylendid da gan gynnwys golchi eich dwylo cyn gwisgo gorchudd wyneb neu eu tynnu i ffwrdd.  Mae’n bosibl y bydd angen ichi dynnu eich gorchudd wyneb er mwyn cyfathrebu gyda teithwyr sy’n fyddar neu sy’n drwm eu clyw. Edrychwch ar ein Cwestiynnau Cyffredin ar orchuddion wyneb am ragor o wybodaeth.
Gofynnwch i deithwyr os oes ganddynt symptomau coronafeirws cyn eu casglu.  Os oes gan deithwyr posibl symptomau fel peswch parhaus, gwres neu fethu arogli a/neu flasu, dylech eu cyfeirio nhw at Alw Iechyd Cymru a gwrthod y gwasanaeth.
Gofyn i deithwyr os ydynt wedi cael prawf coronafeirws positif yn y 10 niwrnod diwethaf, os ydynt wedi, dylech wrthod y gwasanaeth.
Gofyn i deithwyr eistedd yng nghefn y cerbyd. Byddai’n well i deithwyr sy’n teithio ar eu pen eu hunain eistedd ar y sedd chwith ôl, sef y pellaf y gallent fod oddi wrth y gyrrwr.
Cadw potel o jel diheintio dwylo yn eich cerbyd.  Argymhellir i’r diheintydd hwn gynnwys o leiaf 60% o alcohol.  Neu gadw potel fawr o ddŵr a bar/potel o sebon. Dylech olchi/diheintio eich dwylo am o leiaf 20 eiliad.
Cadw hancesi papur yn eich cerbyd a’u defnyddio wrth besychu a thisian.  Cael gwared ar yr hancesi papur mewn bin ar unwaith.
Peidiwch â thrafod arian parod a derbyniwch ddulliau talu digyswllt fel cerdyn debyd/credyd.  Os nad yw hyn yn bosibl dylech olchi neu ddiheintio eich dwylo wedi trin arian.
Mae’n bwysig eich bod yn gwneud yn siŵr bod llawer o aer yn y cerbyd, a cadw’r ffenestri ar agor pryd bynnag y bo modd.  Ni ddylech ddefnyddio yr opsiwn o ail-gylchu aer ar gyfer system awyru eich car wrth gludo teithwyr.

Ar ôl cludo pob teithiwr, mae’n rhaid i yrwyr lanhau arwynebau caled fel:

• handlenni drysau
• dolenni/switshis ffenestri
• gwregysau diogelwch
• dyfeisiau talu â cherdyn
• cefn y seddi blaen ac arwynebau eraill mae’n bosibl y bydd teithiwr/teithwyr wedi cyffwrdd â nhw/wedi tisian arnynt

Ac yna olchi/diheintio eich dwylo.

Wedi golchi y cerbyd, dylech agor ffenestri a drysau i gael awyr iach am 5 munud rhwng teithwyr.

Os ydych yn rhannu cerbyd â gyrwyr eraill mae’n rhaid i chi lanhau’r canlynol yn rheolaidd:

• y llyw
• y ffon newid gêr
• y radio
• pennau data
• y brêc llaw
• y dangosyddion
• switshis
• handlenni
• gwregysau diogelwch
• unrhyw arwynebau caled eraill

Ar ddiwedd pob shifft/diwrnod gwaith, mae’n rhaid glanhau'r cerbyd yn drylwyr â chynnyrch glanhau safonol.

Ar ôl glanhau’r cerbyd mae’n rhaid i chi olchi/diheintio eich dwylo eich hun.

Dylech sicrhau bod y cerbyd yn ddiogel ac yn addas i’w yrru ar y ffordd.  Dylid cynnal archwiliadau cynnal a chadw sylfaenol ar gerbydau bob dydd ar ddechrau pob sifft, gan gynnwys edrych ar yr holl olau, yr olew a’r lefelau dŵr, y teiars, y drychau, gwregysau diogelwch a’r rampiau mynediad (pan fo hynny’n berthnasol).  Mae llawer o garejys sy'n trwsio cerbydau yn dal i fod ar agor.

A ga i wrthod cludo teithwyr rhag ofn cael haint?

Mae'r Sefydliad Trwyddedu wedi darparu rhywfaint o ganllawiau ar gyfreithlondeb gwrthod cludo teithwyr mewn perthynas â’r pandemig COVID-19.

https://llyw.cymru/canllawiau-ar-dacsis-cherbydau-hurio-preifat

Cyngor i'r Fasnach Tacsi - 3 Chwefror 2021

Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) a Chyfarpar Glanhau

I’ch helpu i gadw eich hun a’ch teithwyr yn ddiogel, gall gyrrwyr hawlio becyn PPE a chyfarpar glanhau am ddim (gan gynnwys danfoniad am ddim), a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r pecyn yn cynnwys:

  • 5 litr o hylif diheintio at bob diben
  • 1 potel chwistrellu
  • 6 hylif diheintio dwylo sy’n ewynnu (500ml yr un)
  • 2 becyn o glytiau wedi’u plygu (50 ym mhob pecyn)
  • 2 gorchudd wyneb safon meddygol y gellir eu golchi
  • 1 bocs o orchyddion wyneb untro
  • 6 phecyn o glytiau Detox (80 ym mhob pecyn)

I hawlio eich pecyn, bydd angen ichi gyflwyno cais drwy wefan Lyreco. Pan fyddwch yn cyflwyno cais, bydd angen ichi ddarparu eich manylion personol gan gynnwys rhif eich trwydded gyrru cerbyd hacni/cerbyd hurio preifat, eich awdurdod trwyddedu, eich manylion cyswllt ac unhyrw gyfarwyddiadau danfon.
Noder mai dim ond un pecyn y bydd pob unigolyn yn ei gael.

Rhaid cyflwyno cais erbyn 5 Mawrth 2021.

https://gov.wales/written-statement-free-ppe-taxi-and-phv-drivers-wales

Cyngor i'r Fasnach Tacsi - 24ain Rhagfyr 2020

Cymorth Ariannol

Dilynwch y ddolen yma i Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau y gallech fod yn gymys.

Nid yw’r cynllun hwn yn berthanasol i yrwyr tacsi sy’n cael eu cyflogi gan fusnes taxcsis ac sy’n cael eu talu o dan y cynllun TAL

https://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/business/advice-for-business-covid-19/

Efallai y bydd cefnogaeth ariannol ar gael yma hefyd:-

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme


Teithio

Mae teithio wedi'i gyfyngu i deithiau hanfodol yn unig, er enghraifft ar gyfer cyfrifoldebau gofalu neu at ddibenion gwaith lle na all pobl weithio gartref.  Argymhellir na ddylai gyrwyr tacsi ddarparu cludiant i bartïon tŷ.  Am gyngor pellach:-

Alert level 4: frequently asked questions | GOV.WALES

Making a Christmas bubble with friends and family | GOV.WALES

Published Assets (assetbank-server.com)