Newyddion Diweddaraf

Cylchffordd Cymru 

Caiff Cylchffordd Cymru ei lleoli yn agos at Stad Ddiwydiannol Rhasa i'r gogledd o Lynebwy. 

Bydd Cylchffordd Cymru yn trawsnewid 830 erw o Flaenau Gwent ar raddfa nas gwelwyd o'r blaen ac yn rhoi sylw byd-eang i'r ardal. Bydd y cynllun blaengar yn adfywio'r holl ardal yn llwyr, gan roi cyfleoedd rhagorol mewn creu swyddi, twristiaeth ac ymchwil a datblygu. 

Fel y rhaglen buddsoddi cyfalaf mwyaf sylweddol yn y seilwaith modurol ym Mhrydain yn y 50 mlynedd ddiwethaf, bydd Cylchffordd Cymru yn sicrhau fod Cymru'n dod yn gyfystyr gyda gweithgaredd campau modur safon uchel, masnach ac adloniant yn fyd-eang. 

Bydd y datblygiad yn ychwanegiad sylweddol i gyfleusterau campau modur gorau Ewrop a chaiff ei gynllunio i gynnal digwyddiadau rhyngwladol fel MotoGP, World Superbikes, World Motocross a World Touring Car. 

Bydd Cylchffordd Cymru yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer campau modur y Deyrnas Unedig ac yn sicrhau cyfleuster campau modur carbon isel rhyngwladol diguro yng Nghymru. 

Adeiladu Momentwm a Hyder Buddsoddiad 

Sefydlwyd rhwydwaith cryf o bartneriaeth a chydweithio dros flynyddoedd lawer ym Mlaenau Gwent ac mae hyn yn ganolog i'n llwyddiant. Defnyddiwn hyn i ffurfio cysylltiadau strategol a chynghreiriau newydd ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r sector gwirfoddol sydd ei angen i ddarparu a chynnal datblygiad economaidd. Bu llawer o gynlluniau pwysig sy'n rhoi catalydd ar gyfer adfywio ym Mlaenau Gwent. 

Parth Menter

Mae cymhellion ar gael i fusnesau i gynorthwyo wrth symud i Barth Menter Glynebwy. Mae busnesau bach a chanolig a busnesau newydd yn cael budd o gefnogaeth ariannol at drethi busnes. Mae cyllid o'r Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, y Cyngor a'r sector preifat hefyd wedi cefnogi gwaith adfywio sylweddol i ganol trefi, gan fanteisio i'r eithaf ar y seilwaith gwyrdd, treftadaeth a chymeriad hanesyddol. 

https://businesswales.gov.wales/enterprisezones/cy/ardaloedd-menter-yng-nghymru/glyn-ebwy

Y Gweithfeydd, Glynebwy 

Mae datblygiad Y Gweithfeydd yn un o'r prosiectau adfywio economaidd mwyaf cymhleth erioed yng Nghymru. Fe'i cynlluniwyd i adfywio ardal Blaenau'r Cymoedd ac mae'n gatalydd am newid, gan greu buddion cymdeithasol ac amgylcheddol yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth a chyfleusterau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Datblygwyd y Gweithfeydd ar safle 200 erw yng Nglynebwy ac mae eisoes £168m o fuddsoddiad cyfalaf a ddefnyddiwyd i ddatblygu seilwaith ac adeiladu ar y safle. Mae hefyd gydweithio gyda'r sector preifat i hybu'r buddsoddiad ymhellach, gan greu cyfleoedd i ddatblygu prosiectau a gwasanaethau i statws enghreifftiol. 

Mae'r Gweithfeydd wedi gwella'n ansawdd bywyd yn sylweddol ar gyfer cymunedau lleol a denu buddsoddiad newydd. Mae'r gymuned yn cynnwys: 

  • Rhwydwaith Preifat Gwresogi Ardal
  • Darpariaeth Addysg - Ysgol 3-11, Ysgol 3-16 a Chanolfan Plant Integredig
  • Hafan Dysgu - Coleg Ôl-16
  • Darpariaeth Iechyd - Ysbyty Aneurin Bevan, sy'n ysbyty cymunedol gyda 114 o welyau
  • Cyfle datblygiad preswyl ar gyfer tua 300 o dai - eisoes wedi'i adeiladu mae datblygiad gwobrwyol o bedwar cartref ynni isel arbrofol sy'n cynnwys tŷ Passivhaus di-carbon cyntaf Prydain
  • Hamdden a Threftadaeth - parc 20 erw, sy'n cynnwys ardal gwlypdir, canolfan hamdden a darpariaeth chwaraeon awyr agored
  • Swyddfeydd Cyffredinol - atyniad ymwelwyr yn rhoi sylw i Amgueddfa Gweithfeydd Glynebwy ac Ymddiriedolaeth Archif
  • Parc Busnes - 6 erw o ddatblygiad busnes
  • Dolen Fecanyddol yn cysylltu'r Gweithfeydd gyda chanol y dref. 

Drwy adeiladu ar y cydweithio llwyddiannus a gafwyd hyd yma ac ehangu partneriaethau strategol anelwn adeiladu timau cynhwysol, gan gynyddu manteision gwahaniaeth a defnyddio sgiliau a photensial yr ystod ehangaf posibl o gydweithwyr.

Mae gan Flaenau Gwent yn awr gyfleoedd gwirioneddol am dwf ac mae'n dilyn strategaeth ragweithiol ar gyfer sicrhau buddsoddiad  ac mae nifer o brosiectau eisoes yn yr arfaeth. Mae'r cyfleoedd hyn rhoi catalyddion pellach ar gyfer adfywio yn yr ardal. 

Coridor Gogledd Glynebwy 

Mae rhaglen Adfywio Coridor Glynebwy yn gyfanswm nifer o rannau. Mae'n cynnwys amrywiaeth o safleoedd cyflogaeth preifat a chyhoeddus, adeiladau, seilwaith, prosiect adfywio defnydd cymysg sylweddol, darpar brosiect campau modur a chanol tref sydd i gyd yn cyflwyno eu cyfleoedd unigol eu hunain. 

Mae Prosiect Adfywio Coridor Gogledd Glynebwy yn ystyried y cyfan uchod ac yn dod â hwy ynghyd gyda gweledigaeth strategol a chynllun cyflenwi. Bydd y cynllun meistr yn manteisio i'r eithaf ar fuddion yr holl safleoedd, a allai olygu gwerthoedd tir, cyfleoedd swyddi, gwelliannau amgylcheddol, buddion economaidd ac ati a sicrhau bod Blaenau Gwent yn fusnes newydd ac yn gyfeillgar i ddatblygu pe byddai cyfleoedd yn codi. 

Datblygiad Tai

I weithredu rôl galluogi'r Cyngor o sicrhau mewnfuddsoddiad ac adfywio cymunedau, rydym wedi datblygu dull gweithredu partneriaeth i gynyddu'r cyflenwad o gartrefi newydd i weithredu fel catalydd ar gyfer adfywio yn y dyfodol. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda chymdeithasau tai lleol i hyrwyddo datblygiad dan fodel trwydded. Mae hyn yn hwyluso darparu tai newydd i'w gwerthu ar y farchnad agored ac wrth wneud hynny bydd yn trin y prinder presennol o dai fforddiadwy. 

Prosiectau Arddangos

Nod prosiect RESILIENT yw cynllunio, datblygu a gosod system newydd o ryng-gysylltedd rhwng adeiladau, gridiau adnoddau ynni dosbarthedig (DER) a rhwydweithiau eraill ar lefel ardal, gan asesu'r buddion ynni ac amgylcheddol cysylltiedig. 

Mae RESILIENT yn brosiect pedair blynedd, a ddechreuodd yn 2012 ac sy'n cynnwys 14 Partner o 5 gwlad Ewropeaidd, yn cynnwys yr Eidal, Gwlad Belg, Ffrainc, y Deyrnas Unedig a Sbaen, a ddechreuodd ym mis Medi 2012. Mae gan y prosiect gyfanswm cyllideb o tua €8.1 miliwn.

Caiff y prosiect ei ariannu gan raglen Fframwaith 7 Ewrop dan y pwnc Rhyngweithio ac integreiddio rhwng adeiladau, gridiau, rhwydweithiau gwresogi ac oeri a systemau storio a chynhyrchu ynni.

https://twitter.com/sustainplaces

Mae gwybodaeth leol a'r newyddion busnes diweddaraf ar gael ar Hyb Busnes Blaenau Gwent ar www.blaenaugwentbusinesshub.co.uk

Gwybodaeth Gyswllt

Sue John

Ffon: 01495 354669

E-bost: sue.john@blaenau-gwent.gov.uk