Cyngor ar gyfer Busnes - Covid-19

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Mae hon yn gronfa sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol a achosir gan y cyfyngiadau symud cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru yn sgil COVID-19.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi ar waith.

Bydd y grant yn agored i geisiadau ar 28 Hydref a bydd yn cau am 5pm ar 20 Tachwedd 2020 neu pan fydd y gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn

Mae’r gronfa’n cynnwys dau grant ar wahân:

Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud

Mae’r grant hwn ar gael i fusnesau sy’n gorfod talu ardrethi busnes.

Bydd grant o £5,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n gorfod cau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) sy’n gweithredu mewn eiddo sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Bydd grant o £1,000 ar gael i fusnesau sy’n gymwys am ryddhad ardrethi busnesau bach yng Nghymru sydd â gwerth ardrethol o hyd at £12,000 (gweler yr eithriadau isod).

 • Bydd busnesau sydd wedi’u gorfodi i gau yn sgil y cyfyngiadau symud cenedlaethol yn gallu gwneud cais am grant ychwanegol pellach o £2,000 gan eu hawdurdod lleol
 • Yn ogystal bydd busnesau sy'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi busnesau bach sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am dair wythnos neu fwy ac sydd wedi'u heffeithio'n sylweddol (gostyngiad o >50% mewn trosiant) hyd at 23 Hydref yn gymwys i gael grant pellach o £1,000

Nid ydych chi’n gymwys am y grant hwn:

 • Os ydych chi’n gymwys ar gyfer, neu wedi derbyn, y Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud gan eich Awdurdod Lleol

Bydd angen i chi fod ar y rhestr ardrethu Ardrethi Annomestig ar gyfer eich awdurdod lleol ar 1 Medi 2020 a bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais syml i dderbyn y grant hwn.

Am ragor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch y Ddogfen Ganllawiau ar y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud.

Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud

Swm grant 1 - mae grant dewisol o £1,500 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
 • NEU yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw

Swm grant 2 - mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
 • NEU yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw
 • AC maent wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol am dair wythnos neu fwy hyd at 23 Hydref ac wedi gweld gostyngiad o 50% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw.

Ni allwch wneud cais am Grant 1 a Grant 2.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

 • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn, y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud gan eich Awdurdod Lleol
 • Os oes gennych 50 neu fwy o weithwyr
 • Os yw'r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o'ch incwm. Rhaid mai'r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

Am ragor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch y Ddogfen Ganllawiau ar y Grant Dewisiol Cyfyngiadau Symud.

Y cyntaf i’r felin fydd hi o ran ceisiadau. Gallai hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl eu cyflwyno os yw’r gronfa wedi’i hymrwymo’n llawn.

 

Cronfa Gweithwyr Llawrydd Blaenau Gwent

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Diben y grant yw cefnogi gweithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau eraill i gynorthwyo sefydliadau a busnesau yng Nghymru i ymateb i COVID yn rhan o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol.

Dyma'r meini prawf ar gyfer y grant:

 • Yn wynebu heriau ariannol yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021;
 • Gweithwyr llawrydd proffesiynol y mae gan eu gwaith ganlyniadau creadigol/diwylliannol uniongyrchol, sy'n gweithio yn y pedwar is-sector allweddol; 
  • Y Celfyddydau
  • Diwydiannau Creadigol
  • Digwyddiadau Celfyddydol a Threftadaeth
  • Diwylliant a Threftadaeth
 • Rhaid eich bod yn gweithredu yng Nghymru;
 • Rhaid i chi fod wedi'ch lleoli o fewn yr awdurdod lleol yr ydych yn gwneud cais iddo.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn os yw un o’r canlynol yn wir:

 • Rydych, yn ddiweddar, wedi cael arian gan y Grant Cychwyn Busnes a lansiwyd ym mis Mehefin 2020 i helpu busnesau newydd i oroesi canlyniadau economaidd y coronafeirws (Covid-19);
  Rydych chi'n weithiwr llawrydd sy'n gweithio yn y sector chwaraeon.

Mae'r cyllid hwn yn benodol ar gyfer is-sectorau a swyddi creadigol/diwylliannol sydd wedi cael eu gorfodi i roi'r gorau i weithio a/neu ei chael hi’n anodd ail-ddechrau oherwydd effaith cyfyngiadau Covid-19. Ni ddylai'r rhai hynny sydd mewn swyddi sydd wedi gallu parhau ar lefelau blaenorol neu’n agos at weithgarwch blaenorol gyda neu heb gymorth (e.e. penseiri, dylunwyr graffig, dylunwyr gemau ac ati) wneud cais.

I gael rhagor o wybodaeth am y grant hwn darllenwch ganllawiau'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd

Os ydych wedi darllen y canllawiau, yn gymwys i gael y grant ac yn dymuno gwneud cais llenwch yr holl feysydd y gofynnwyd amdanynt ar y ffurflen gais ar-lein.

Mae'r Gronfa Gweithwyr Llawrydd yn agored i geisiadau o 10.00am 19th Hydref 2020. Er mwyn rhoi digon o amser i weithwyr llawrydd wneud cais byddwn yn rhannu'r gronfa'n ddau gam, gyda Cham 1 yn gweithredu am gyfnod byr, ac yna'n cael ei ddilyn yn fuan wedyn gan ail gam. Mae grant o £2,500 ar gael fesul unigolyn a bydd ceisiadau'n cael eu trin ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Diweddariad Diwethaf1.00pm  |  05/10/2020