Gwybodaeth Ategol ar Gyfer eich Bil 2017

Gwybodaeth Ategol ar Gyfer eich Bil

Sut y caiff eich arian ei wario 2017-2018

Ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf sy'n dechrau ar 1 Ebrill 2017, mae Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent wedi gosod cynnydd Treth Gyngor o 3.46%. Mae hyn yn fras debyg i'r cynnydd cyfartalog yn y Dreth Gyngor ledled Cymru. Mae angen ystyried y cefndir i sefyllfa ariannol y Cyngor yng nghyd-destun:

  • Gostyngiadau mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru, a ragwelir i'r tymor canol
  • Cynnydd sylweddol yn nifer y plant sy'n derbyn gofal
  • Llywodraeth Cymru yn parhau i gyllido'r Cynllun Gostwng Treth Gyngor (ond nid yw'r cyfanswm ledled Cymru wedi newid am bedair blynedd ac mae risg ariannol sylweddol yn dal i'r Cyngor ei gario).

Wrth gytuno ar y cynnydd hwn, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i sicrhau cydbwysedd cyfrifol o ran diogelu gwasanaethau a swyddi ond roedd hefyd eisiau dangos y rhoddwyd ystyriaeth i ddiogelu buddiannau ehangach preswylwyr lleol, y gall llawer ohonynt fod yn profi anawsterau ariannol yn ystod y dirwasgiad economaidd presennol. Mae'r Cyngor yn credu iddo wneud hyn drwy gymeradwyo cynnydd o ddim ond 65c yr wythnos ar eiddo Band A a 75c yr wythnos ar eiddo Band B, sy'n ffurfio tua 85% o'r holl eiddo yn y Fwrdeisdref Sirol. 

Ar gyfer y dyfodol tymor canol, mae'r Cyngor wedi mabwysiadu cynllun ariannol strategol fydd yn galluogi ei swyddogaethau craidd i barhau i weithredu. O fewn y fframwaith hwn bydd y Cyngor yn edrych am ffyrdd pellach i sicrhau arbedion tra'n lliniaru'r effaith ar wasanaethau. Yn y tymor canol ni fydd y Cyngor yn medru darparu'n uniongyrchol yr holl wasanaethau y mae'n eu darparu ar hyn o bryd. Er enghraifft, gallai rhai gwasanaethau gael eu darparu gan eraill er na fedrir diystyru atal rhai gwasanaethau. Mae amcanestyniadau presennol yn dangos y daw hyn yn gynyddol heriol o leiaf hyd ddiwedd y degawd presennol. Fodd bynnag, gan gydnabod pwysigrwydd y Cyngor fel y cyflogwr lleol mwyaf, y mae ymrwymiad parhaus i osgoi dileu swyddi yn orfodol lle bynnag sy'n bosibl a chynhelir ymgynghoriad gyda staff ac undebau llafur ar hyd y cyfnod. Mae'r Cyd Undebau Llafur yn flaenorol wedi cymeradwyo'r Cyngor am yr ymgysylltu yma a'r modd cyfrifol y cafodd y Gyllideb ei gosod yn hanesyddol.

Cafodd cynigion cyllideb 2017-2018 eu datblygu eto yn defnyddio "Un Cyngor" a gofynnwyd am farn grwpiau gwleidyddol ar wahanol gamau o'r broses gosod cyllideb. Bu ymgynghoriad gyda'r cyhoedd drwy raglen ymgysylltu cymunedol "Gadewch i ni Siarad".

Bydd yn dal i fod yn fusnes fel arfer ar gyfer llawer o'r gwasanaethau y mae'r Awdurdod yn eu darparu ar hyn o bryd. Fodd bynnag gan nad yw'r grant a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru yn talu am holl gostau'r Cyngor, mae'n rhaid i rai costau syrthio'n uniongyrchol ar y trethdalwyr lleol a dyna pam fod angen cynnydd yn lefel leol y Dreth Gyngor.

Gwybodaeth Atodol

Mae’r Bwrdeistref Sirol Wedi cymeradwyo cyllideb net o £139,177,556 ar gyfer 2017/2018, yn unol a gwariant awgrymedig y llywodraeth.  Dangosir yr amrediad  eang o wasanaeth a gefnogir gan y gwariant hwn yn y graff:-

Cymhariaeth o 2016/2017 and 2017/2018 Gwariant Amcangyfrif

How it's funded at a glance

Gwariant Cyfalaf

Mae'r Cyngor yn amcangyfrif y bydd cyfanswm Gwariant Cyfalaf yn 2017/18 yn £17,750,000

Bydd hyn yn cynnwys:

2016/20172017/2018
Gwasanaethau Eraill£14,642,000£17,750,000
Cyfanswm£14,642,000£17,750,000

Amcangyfrif Cronfeydd Ariannol wrth Gefn

Cronfeydd refeniw wrth gefn - amcangyfrifir fod cronfeydd cyffredinol wrth gefn neilltuol yn £3,500,000 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn.

Asesiad Gwariant Safonol

Cafodd Asesiad Safonol y Cyngor ar gyfer 2017/2018 ei benderfynu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel £133,102,000 (2016/2017 £132,324,000)

Gofyniad cyllideb yr Awdurdod am y flwyddyn yw £139,178,000 2017/2018

Treth Gyngor ar gyfer pob ardal 2017/2018

 

Band/Cymuned

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Abertyleri

1,172.02

1,367.35

1,562.68

1,758.02

2,148.69

2,539.36

2,930.04

3,516.04

4,102.04

Brynmawr

1,174.94

1,370.76

1,566.58

1,762.40

2,154.04

2,545.69

2,937.34

3,524.80

4,112.26

Nantyglo a Blaenau

1,177.22

1,373.42

1,569.62

1,765.82

2,158.22

2,550.63

2,943.04

3,531.64

4,120.24

Tredegar

1,177.75

1,374.04

1,570.33

1,766.62

2,159.20

2,551.78

2,944.37

3,533.24

4,122.11

Glynebwy/ Cwm/ Beaufort

1,157.45

1,350.36

1,543.26

1,736.17

2,121.98

2,507.80

2,893.62

3,472.34

4,051.06

Praeseptau ac Ardollau

Mae'r cyrff dilynol wedi cyflwyno praesept ar CBS Blaenau Gwent:

2016/2017
£

Cyfwerth Band D   £

 

2017/2018
£

Cyfwerth
Band D
£

4,408,759

2,20.06

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

4,607,439

2,28.84

     94,500

  20.91

Cyngor Tref Abertyleri a Llanhiledd

     99,155

   21.85

     43,000

  26.19

Cyngor Tref Brynmawr

     43,000

   26.23

     78,250

  29.86

Cyngor Tref Nantyglo a Blaenau

     78,250

   29.65

  138,401

  30.61

Cyngor Tref Tredegar

   138,401

   30.45

   
Mae'r cyrff dilynol wedi codi ardoll o'r symiau a nodir ar yr Awdurdod.

Sefydliad

2016/2017

2017/2018

% Cynnydd/Gostyngiad

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

     29,206

     29,206

0

Gwasanaeth Tân

3,170,898

3,221,030

1.58

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Adran y Treth Gyngor
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132

Post - Adran y Treth Gyngor, Adeiladau’r Cyngor, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, Gwent NP23 6XB

E-bost : CTax@blaenau-gwent.gov.uk