Strydoedd

Buddsoddi ar gyfer Strydoedd Glanach
Mae'r Cyngor wedi buddsoddi adnoddau ychwanegol o £338,000 i wella'r gwasanaethau glanhau strydoedd.
Mae'r buddsoddiad hwn yn cynnwys cyflwyno glanhau canol trefi ar benwythnosau, cynyddu'r gallu yn y tîm glanhau i lanhau mwy o strydoedd ar draws Blaenau Gwent, gan ganolbwyntio ar godi sbwriel, ysgubo rwbel a chael gwared ar gwm cnoi.

Glanhau Canol Trefi
Dros y misoedd diwethaf, cynhaliwyd glanhau dwfn ychwanegol canol trefi yn y fwrdeistref. Glanhawyd palmentydd, dodrefn strydoedd a safleoedd bysiau gan ddefnyddio glaniad dŵr pwysedd uchel.  Gwaredwyd chwyn a gordyfiant hefyd.

Baeddu gan Gŵn
Bydd y tîm glanhau strydoedd hefyd yn gwella'r gwasanaeth baeddu gan gŵn, gan weithio gydag aelodau'r ward i nodi meysydd problem ar draws y Cyngor i dargedu ymdrechion i glirio a diheintio'r ardaloedd yr effeithir arnynt.

Chwistrellu Chwyn
Cynyddir chwistrellu chwyn ar draws yr ardal hefyd i dri chwistrelliad y flwyddyn gyda'r nod o leihau tyfiant chwyn dros amser.

Torri Glaswellt
O fis Ebrill 2018 rydym yn dyrannu mwy o adnoddau i dorri glaswellt ac yn ehangu mewn mwy o ardaloedd ledled Blaenau Gwent

Gobeithio eich bod chi wedi sylwi ar y gwahaniaeth y mae'r buddsoddiadau hyn wedi'i wneud yn ystod y misoedd diwethaf. Hoffem wybod eich barn am y glanhau strydoedd, ewch i'n gwefan yn www.blaenau-gwent.gov.uk i gael gafael ar arolwg byr i adael eich sylwadau fel y gallwn barhau i wella ein gwasanaethau lle gallwn ni.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwbodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Priffyrdd
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad e-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk