Cŵn Crwydr neu Goll

Gwasanaeth Warden Cŵn

Mae’n wardeniaid cŵn yn patrolio’r fwrdeistref ac yn ymateb i gwynion am gŵn crwydr. Ar gyfartaledd rydym yn ymafael yn 350 ci crwydr y flwyddyn. Mae pob ci nad sy’n cael ei hawlio gan ei berchennog yn cael eu hailgartrefu trwy ganolfannau ailgartrefu cenedlaethol. Dim ond mewn sefyllfaoedd pan mae ci yn ddifrifol sâl , wedi anafu neu ddim yn gallu cael ei ailgartrefu oherwydd ei oedran neu am resymau ymddygiad rydym yn difa cŵn. Mae’r Cyngor yn defnyddio lletyau cŵn lleol i letya’r cŵn cyn eu hailgartrefu neu’u huno gyda’u perchnogion. 

Os ydych yn colli ci:

Ffoniwch ni ar (01495) 357813 a byddwn yn cofrestru’ch manylion a manylion y ci. Byddwn yn croesgyfeirio’r manylion hyn gyda’r cŵn hynny rydym eisoes wedi’u hymafael. Dylech hefyd gysylltu â milfeddygon lleol neu’r heddlu a gallwch ledaenu’r gair yn eich ardal leol. Rydym hefyd bellach yn postio manylion o unrhyw gŵn rydym wedi dod o hyd iddynt ar ein tudalen ar Facebook -
https://www.facebook.com/blaenaugwentcbc/

Os bod eich ci gyda ni:

Os yw’ch ci yn ein meddiant, bydd rhaid i chi dalu ffi i ni ei ryddhau. Mae’r ffioedd cyfredol fel a ganlyn:

 

Ffioedd Rhyddhau

Nifer Dyddiau
mewn Cenel

Ffi Gollwng Is

Ffi Gollwng Llawn
o 1 Tachwedd 2016

Hyd at 24 awr ar
ôl corlannu 

£80£100
2 ddiwrnod£87£107
3 ddiwrnod£94£114
4 ddiwrnod£101£121
5 ddiwrnod£108£128
6 ddiwrnod£115£135
7 ddiwrnod£122£142

   
O 6 Ebrill 2016 bydd yn drosedd bod yn berchen ci heb iddo fod â microsglodyn gyda'r manylion diweddaraf. Bydd y Cyngor yn defnyddio'r holl fanylion a geir o ficsosglodyn i wybod pwy yw perchennog ci a'u hysbysu y cafodd eu hanifaiil ei gasglu fel strae. Fodd bynnag, eir â phob ci a gafodd eu casglu i genelau'r Cyngor a bydd angen talu ffi i ollwng yr anifail. Os yw'r manylion perchnogaeth cywir ar ficrosglodyn y ci, yna bydd y ffi gollwng is ar gael.

Os nad oes gan eich ci ficrosglodyn neu os yw'r manylion a gofnodwyd ar gronfa ddata microsglodyn yn anghywir, yna codir y ffi gollwng llawn. Fodd bynnag, o fewn y ffi yma bydd yr Awdurdod yn ymblannu microsglodyn a chofrestru eich ci am ddim neu bydd yn sicrhau y caiff unrhyw fanylion anghywir a gofnodir ar y gronfa ddata microsglodion eu diweddaru.

Bydd angen i chi dalu'r ffi gollwng yn ein swyddfeydd. Byddwn wedyn yn rhoi ffurflen gollwng i chi fynd â hi i'r cenelau i hawlio eich ci.

Os ydych yn dod o hyd i gi

Ffoniwch ni gyda chymaint o wybodaeth â phosib. Byddwn naill ai’n casglu’r ci os yw gyda chi yn eich meddiant neu’n ceisio lleoli a dal y ci os ydyw’n crwydro. Y tu allan i oriau swyddfa, rhwng 6am a 12 canol nos mae gan y Cyngor ganolfan dderbyn ble mae pobl yn gallu cymryd cŵn crwydr maen nhw wedi’u chwilio. Ffoniwch  01495 311556 i gael cyfeiriad a manylion y ganolfan yma.

Rhoi gwybod am gi sy'n crwydro

Cŵn Dieisiau

Mewn rhai amgylchiadau byddwn yn cymryd anifail anwes dieisiau oddi wrthych. Byddwn yn codi ffi o £40 i dalu am gostau ein llety cŵn a chostau eraill. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth. Mae’r gwasanaeth yma ar gael i drigolion Blaenau Gwent yn unig.  Efallai byddwn yn gofyn i chi brofi mai chi sy’n berchen y ci ac am dystiolaeth o’ch cyfeiriad.

Gwybodaeth Gyswllt

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â (01495) 357813

Y tu allan i oriau swyddfa rhwng 6am a 12 canol nos  - Ffoniwch (01495) 311556

I dalu ffi rhyddhau bydd angen i chi ymweld â ni yn

Gwasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Y Ganolfan Ddinesig
Glynebwy
NP23 6XB

E-bost : environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk