Maethu

Beth yw Maethu?

  • Mae maethu yn ymwneud â gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn i’w galluogi i gyrraedd eu llawn botensial mewn bywyd.
  • Gofal maeth yw gofalu ar ôl plentyn neu blant rhywun arall yn eich cartref eich hun am gyfnod byr neu hir, efallai tan i’r plentyn ddod yn oedolyn.
  • Mae gofal maeth yn golygu gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd a gweithwyr cymdeithasol. Bydd yn golygu mynychu rhai cyfarfodydd ac adolygiadau am y plentyn, ac mae disgwyl i ofalwyr maeth annog plant i gynnal cyswllt gyda’u teuluoedd naturiol.
  • Gofal maeth yw helpu plentyn ddeall pam nad yw’n bosib iddo/iddi fyw adref, a helpu plentyn ddeall y gorffennol ac adeiladu hunanhyder ar gyfer y dyfodol.
  • Mae gofal maeth yn golygu derbyn y plentyn am bwy ydyw, beth bynnag ei hil, grefydd, iaith, ryw, oedran, diwylliant, anabledd neu gyfeiriadedd rhywiol; ac mae’n golygu cael agwedd anfeirniadol tuag at blant a’u rhieni.
  • Mae gofal maeth yn aml yn gallu golygu ymdrin ag ymddygiad anodd neu heriol a gall olygu wynebu ansicrwydd a newid, i’r plentyn a’r gofalwyr.
  • Mae gofal maeth yn golygu rhoi amser, lle, dealltwriaeth a chyfarwyddyd a gosod ffiniau clir y gall plentyn eu deall. Mae hefyd yn golygu rhoi gwybod i blentyn eich bod yno ar eu cyfer pan maen nhw eich angen.
  • Mae gofal maeth yn ymwneud â helpu plant mewn angen i fyw mewn teuluoedd cyffredin a gwneud pethau cyffredin.

Rydym angen gofalwyr maeth ar gyfer plant o bob oedran, ond yn benodol ar gyfer y sawl yn eu harddegau, ac ar gyfer brodyr a chwiorydd sydd angen eu lleoli gyda’i gilydd.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Y Tîm Lleoli
Gwasanaethau Cymdeithasol
Canolfan Adnoddau Teuluol
Beaufort Road
Glynebwy
NP23 5LH

Anfonwch neges destun neu ffoniwch: 07890 312 429

E-bost : fostering@blaenau-gwent.gov.uk