Her Cyllideb Blaenau Gwent

Her Cyllideb Blaenau Gwent

Mae'r cyngor wedi derbyn ei setliad ariannol dros dro gan Lywodraeth Cymru ac mae'n wynebu gostyngiad yn ei gyllid. Er bod y cyllid craidd ar gyfer Cynghorau Cymru yn cael ei ostwng o 0.5%, ym Mlaenau Gwent mae'r toriad yn 1%, sef y gostyngiad ariannu mwyaf ar gyfer nifer o gynghorau.

Mae'r gostyngiad hwn yn golygu bod yn rhaid i'r Cyngor ddod o hyd i arbedion gwerth £5.8 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Gyda llai o arian i'w wario, mae'n rhaid inni newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau er mwyn cydbwyso'r llyfrau. Mae'r newidiadau hyn yn golygu y bydd yn rhaid i ni leihau rhai o'n gwasanaethau, edrych am ffyrdd eraill o ddarparu eraill a hyd yn oed atal rhai gwasanaethau yn gyfan gwbl.

Rydym am ddeall pa wasanaethau sy'n bwysig i chi ac rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd yr Hydref hwn i gael eich barn. Os na allwch chi fynychu'r digwyddiadau hyn yn bersonol, cwblhewch ein

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=151059134041

arolwg her cyllideb.

Mae ein hefelychydd cyllideb: 

http://youchoose.esd.org.uk/BlaenauGwent

hefyd yn rhoi cyfle ichi benderfynu lle rydych chi'n meddwl y dylai'r Cyngor wario arian ar wasanaethau.

Dogfennau Cysylltiedig