Prydau Ysgol am Ddim

Dywedwch wrth Gyngor Blaenau Gwent eich bod wedi cais am Gredyd Cynhwysol a gwnewch hawliad ar Phrydau Ysgol am ddim os yw’n briodol. 

Mae gan eich plentyn hawl i brydau ysgol am ddim os yw'ch teulu yn derbyn un o'r budd-daliadau/taliadau cymorth dilynol.

  • Cymhorthdal incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag Incwm
  • Credyd Treth Plant (ond nid Credyd Treth Gweithio) a bod yr Adran Cyllid a Thollau yn asesu bod eich incwm blynyddol dan £16,190
  • Ychwanegiad Credyd Treth Gwaith - y taliad y gall rhywun ei dderbyn am bedair wythnos ar ôl iddynt beidio cymhwyso am Gredyd Treth Gwaith
  • Elfen gwarantedig y Credyd Pensiwn Gwladol
  • Credyd Cynhwysol
  • Neu gefnogaeth dan Ran VI Deddf Mewnfydo a Lloches 1999

Mae hyn hefyd yn weithredol i ddisgyblion mewn ysgolion dydd arbennig

Dylid nodi mai'r Cyngor lle'r ydych yn byw sy'n talu am brydau ysgol am ddim ym mwyafrif yr achosion, ac nid y Cyngor yn lle aiff eich plentyn i'r ysgol.

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 353398
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk