Cyngor Diwygio Lles

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf bu newidiadau i'r system budd-daliadau fel canlyniad i Ddeddf Diwygio Lles 2012 Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae terfyn ar faint o fudd-dal y gall y rhan fwyaf o bobl 16 i 64 oed ei dderbyn. Gelwir hyn y 'cap budd-daliadau'. I gael mwy o wybodaeth am y cap budd-daliadau ewch i'r adran Cap Budd-daliadau.

Yn dibynnu ar p'un ai ydych yn denant preifat neu'n denant cymdeithas tai, caiff budd-dal tai ei dalu'n defnyddio dau gynllun gwahanol. I gael mwy o wybodaeth ewch i'n tudalennau ar Fudd-dal Tai, y Lwfans Tai Lleol a Than-ddefnydd.

Credyd Cynhwysol

Mae'r Credyd Cynhwysol yn un taliad cymorth newydd prawf modd ar gyfer pobl o oed gwaith mewn ac allan o waith. Byddd y Credyd Cynhwysol yn cyfuno chwe budd-dal presennol a chredyd treth yn un taliad. Ymwelwch â'n hadran Credyd Cynhwysol a Chymorth Cynhwysol i gael manylion pellach.

Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Ers mis Ebrill 2013 cafodd budd-dal newydd o'r enw Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ei gyflwyno'n raddol yn lle Lwfans Byw i'r Anabl ar gyfer rhai 16-64 oed.

Mae mwy o wybodaeth am y Taliad Annibyniaeth Personol a sut y cyflwynir y newidiadau ar gael ar wefan GOV.UK.

Cynllun Gostwng Treth Gyngor

Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am ddarparu cymorth gyda thaliadau Treth Gyngor sydd wedi cyflwyno cynllun cenedlaethol 'Cynllun Gostwng y Dreth Gyngor).

Ewch i'r adran hawlio i wneud cais am gymorth

Cronfa Cymorth ar Ddisgresiwn

Mae'r Gronfa Cymorth ar Ddisgresiwn yng Nghymru yn disodli rhan o'r Gronfa Gymdeithasol a arferai gael ei rhedeg gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Efallai eich bod yn ei hadnabod fel 'benthyciadau argyfwng' neu 'grantiau gofal cymunedol'.

Gallwch wneud cais am daliad o'r Gronfa Cymorth ar Ddisgresiwn os nad oes gennych unrhyw ffordd arall o dalu am yr hyn rydych ei angen. Maent ar gyfer talu costau unigol yn hytrach na threuliau parhaus.

Mae'r gronfa'n cynnig taliadau grant neu gymorth ar gyfer dau ddiben:

  • Taliadau Cymorth Argyfwng i roi help gydag argyfwng neu pan fo bygythiad ar unwaith  i'ch iechyd neu les chi neu rywun yn eich teulu.
  • Taliadau cymorth unigol i'ch helpu chi neu rhywun y gofalwch amdano i fyw'n annibynnol yn y gymuned ac atal yr angen am ofal sefydliadol.

I gael mwy o wybodaeth a sut i wneud cais ewch i wefan Money Made Clear Wales.

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 353398
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk