Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol yw'r budd-dal newydd ar gyfer pobl o oedran gwaith.

Mae'n disodli:

 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar Incwm

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cysylltiedig ag Incwm

Pwy sy'n gymwys am Gredyd Cynhwysol

O 26 Medi 2015, bydd ceiswyr swydd newydd sengl ym Mlaenau Gwent yn hawlio Credyd Cynhwysol yn lle'r budd-daliadau uchod os ydynt yn cyflawni'r holl amodau porth i'w gwneud yn gymwys.

Os nad ydych yn berson sengl sy'n ceisio swydd, dylech ddal i hawlio unrhyw fudd-daliadau y mae gennych hawl iddynt ac aros am wybodaeth am pryd y byddwch yn symud i'r Credyd Cynhwysol. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn bwriadu i bawb dderbyn Credyd Cynhwysol. Caiff y rhain eu disodli'n raddol dros y pum mlynedd nesaf.

Beth nad yw'n cael ei gynnwys mewn Credyd Cynhwysol?

Ni fydd Credyd Cynhwysol yn disodli'r budd-daliadau hyn, fydd yn parhau fel y maent ar hyn o bryd:

 • Lwfans Cyfrannol Ceiswyr Gwaith
 • Lwfans Cyfrannol Cyflogaeth a Chymorth
 • Lwfans Byw i'r Anabl/Taliadau Annibyniaeth Personol
 • Budd-dal Plant
 • Lwfans Gofalwr
 • Help gyda'r Dreth Gyngor

Gwneud Hawliad

I gael cyngor ar sut i wneud a thrin hawliad llwyddiannus ar gyfer Credyd Cynhwysol, ewch i'n tudalen Credyd Cynhwysol.

I gael mwy o wybodaeth ar feini prawf ar gyfer hawlio Credyd Cynhwysol ewch i Gov.uk.

Diweddariad Pwysig  

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar y Gyllideb, bydd  Credyd Cymhwysol – Gwasanaeth Llawn yn cychwyn cyflwyno ar Orfennaf 18fed 2018 yn lle Ebrill 18fed 2018 ym Mlaenau Gwent.

Gwybodaeth Gyswllt

Budd-dal Tai
Rhif Ffôn: 01495 353398
Cyfeiriad: Canolfan Ddinesig, Glynebwy
Cyfeiriad E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk