Buddsoddi ar gyfer Strydoedd Glanach

Glanhau Strydoedd

Ers canol 2017, mae'r Cyngor wedi darparu cyllid ychwanegol ar gyfer cyfres o fentrau glanhau strydoedd.

Gwerthfawrogir yr adnodd ychwanegol gan drigolion a chawsom adborth cadarnhaol gan gyfres o sioeau teithiol a digwyddiadau a gynhaliwyd yr hydref diwethaf.

Cwblhaodd dros 500 o bobl arolwg yn y digwyddiadau ac ar-lein. Cytunodd dros 50% o'r ymatebwyr bod canol eu tref leol yn lân a thaclus tra bod 42% o'r ymatebwyr yn teimlo bod glendid yr ardal leol wedi gwella yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r buddsoddiad wedi caniatáu glanhau canol y dref ar benwythnosau, gan gynyddu'r gallu yn ein tîm glanhau i lanhau mwy o strydoedd ym Mlaenau Gwent gan ganolbwyntio'n benodol ar godi sbwriel, ysgubo sbwriel a chael gwared â gwm cnoi.

Glanhau Canol ein Trefi 

Bellach mae gennym raglen glanhau dwfn bob blwyddyn yn rheolaidd ar gyfer canol ein trefi. Mae palmentydd, dodrefn strydoedd a safleoedd bysiau yn cael eu glanhau gan ddefnyddio glaniad dŵr pwysedd uchel. Ceir gwared â chwyn a gordyfiant hefyd.

Torri Glaswellt

Dyrannwyd arian ychwanegol i dorri ac ymestyn yr ardaloedd yr ymdrinnir â nhw trwy Flaenau Gwent. an ychwanegol i dorri ac ymestyn yr ardaloedd yr ymdrinnir â nhw trwy Flaenau Gwent. 

Chwistrellu Chwyn 

Mae chwistrellu chwyn ar draws yr ardal wedi cynyddu i dri chwistrelliad bob blwyddyn gan ein bod yn anelu at leihau tyfiant chwyn dros amser.

Baw Cŵn

Mae ein tîm glanhau strydoedd yn gweithio gydag aelodau'r ward i nodi meysydd sy'n peri problemau ar gyfer baw cŵn ar draws y fwrdeistref, felly rydym yn targedu ymdrechion i glirio a diheintio'r ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf.

Sioeau Teithiol 2018 

Rydym yn mynd yn ôl i'r gymuned gyda chyfres o sioeau teithiol dilynol ac unwaith eto, mae gennym ddiddordeb mewn cael barn pobl ar lanweithdra'r ardal leol.

Mae'r amserlen o ddigwyddiadau a gadarnhawyd fel a ganlyn:

Dyddiad
Lleoliad
Amser
Dydd Llun 9 Gorffennaf
Capel Salem, Blaenau
9am – 12 canol dydd
Dydd Mawrth 10 Gorffennaf
Canol y Dref, Brynmawr
10am – 1pm
Dydd Mercher 11 Gorffennaf
Canol y Dref, Tredegar
10am – 1pm
Dydd Iau 12 Gorffennaf
Abertyleri
10am – 1pm
Dydd Iau 12 Gorffennaf
Tesco, Glynebwy
4pm – 6pm
Dydd Gwener 13 Gorffennaf
Canol y Dref, Glynebwy
10am – 1pm
Dydd Gwener 13 Gorffennaf
Asda, Brynmawr
4pm – 6pm


Mae arolwg newydd ar gyfer adborth preswylwyr ar gael ar ein gwefan i'r bobl hynny na allant fynychu'r digwyddiadau.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Garth Collier:

'Rydyn ni'n gwybod bod trigolion am gael cymunedau glanach o'r adborth rheolaidd a gawn a gwerthfawrogi amgylchedd lleol y gallant ymfalchïo ynddo. Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi ymrwymo i wella glendid yr ardal leol ac mae'r adnoddau ychwanegol a ddarperir ar gyfer y flaenoriaeth hon dros y blynyddoedd diwethaf yn sicr yn gwneud gwahaniaeth. Rwy'n edrych ymlaen at gyfarfod â thrigolion yn y digwyddiadau a chlywed yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud yn yr arolwg'.