Cyfleoedd Cyflogaeth

Prosiect Cyswllt Cyflogaeth

Gyrrwr Dosbarthu

• Cwmni seiliedig yn Nhredegar
• Swydd barhaol Sgiliau a Ddymunir
• Profiad mewn amgylchedd Gofal Cwsmeriaid (delio gyda chwsmeriaid a defnyddwyr)
• Profiad o drefnu amserlen llafur I ateb gofynion cwsmeriaid (peirianwyr gwasanaeth)
• Hyderus / Arddull gwrtais ar y ffôn / Cyfathrebu’n glir yn llafar ac ysgrifenedig
• Profiad o ddefnyddio Microsoft Word / Excel
• Dylai’r ymgeisydd fod yn drefnus a dangos gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith
Oriau
• 08:00-17:00 dydd Llun i ddydd
Gwener
• 40 awr
Cymwysterau a Gofynion Addysg
• Cymwys gyda llythrennedd a rhifedd
• Disgwylid i ymgeiswyr ddangos prydlondeb a phresenoldeb ardderchog
Nodiadau Ychwanegol
• 20 diwrnod gwyliau personél y flwyddyn heb gynnwys dyddiau statudol

Bydd y cyflog yn dibynnu ar brofiad / yn uwch nag isafswm cyflog.

Cymhorthydd Cyfrifon

• Cwmni seiliedig yn Rasa
• Parhaol
• Cyflog £16k i £22k yn dibynnu arbrofiad

Sgiliau
Byddai angen i chi fod yn drefnus iawn gyda sylw agos at fanylion
• Sgiliau Technoleg Gwybodaeth ardderchog
• Profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur
• 3 blynedd o brofiad amlwg mewnamgylchedd Cyfrifon
• Sgiliau cyfathrebu cryf yn llafar ac yn ysgrifenedig
• Arddull ardderchog ar y ffôn
• O leiaf 5 TGAU yn cynnwys Saesneg a Mathemateg
• Byddai gwybodaeth o ddefnyddio Sage 200 yn ddefnyddiol

Dyletswyddau
• Llyfr Prynu
• Llyfr Gwerthu
• Rheoli credyd
• Ymholiadau ad hoc
• Rhediadau talu
• Cynorthwyo gyda chysoni ar ddiwedd y mis
• Byddai gwybodaeth o TAW yn fanteisiol

Clerc Cyfrifon a Gweinyddiaeth

• Cwmni yn Rasa
• Swydd barhaol
• 16 awr yr wythnos dros 4 diwrnod
• Oriau gweithio hyblyg
• Isafswm cyflog cenedlaethol
Cymwysterau a Sgiliau gofynnol
• Bydd angen i’r ymgeisydd delfrydol fod yn ddibynadwy, dygn, effeithiol a bod â sgiliau trefnu da. Mae profiad blaenorol o Sage yn hanfodol.
Gweinyddiaeth Llyfr Prynu
• Prosesu archebion
• Anfonebu am werthiannau
• Cyhoeddi cyfriflenni cwsmeriaid
• Cwrso dyledion hwyr
• Ffeilio
Gweinyddiaeth Llyfr Prynu
• Prosesu anfonebau prynu
• Cysoni cyfriflenni cyflenwyr
• Rhediadau talu cyflenwyr
• Ffeilio
Gweinyddiaeth Arian
• Mewnbynnu trafodion banc

Byddai hefyd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gynnal dyletswyddau diwedd mis ynghyd â thasgau ad hoc a dyletswyddau derbynfa.

Gyrrwr Dosbarthu
• Cwmni seiliedig yn Nhredegar
• Swydd barhaol
Rôl a Chyfrifoldebau
• Sicrhau bod llwythi’n gyflawn cyn eu
dosbarthu
• Llwytho a dosbarthu cynnyrch (ffenestri / drysau /caeadau ceudod /gwydr /ategion)
• Sicrhau y caiff gwaith papur dosbarthu ei gwblhau a’i brosesu
• Sicrhau cynnal a chadw’r cerbyd a’I bod yn cydymffurfio â’r gyfraith Oriau
• 06:00-14:30 dyddiau Llun i ddyddiau Gwener, er y bydd yr amser cychwyn agorffen yn hyblyg i weddu anghenion y busnes
Cymwysterau a Gofynion Addysg
• Trwydded yrru lawn y Deyrnas Unedig
• Cymwys gyda llythrennedd a
rhifogrwydd
• Disgwylid i ymgeiswyr ddangosprydlondeb a phresenoldeb ardderchog
Sgiliau a Ffafrir
• Profiad o swydd dosbarthu aml-safle
• Trwydded Categori C1 (3.5 i 7.5 tunnell)
• CPC (Tystysgrif Cymhwyster Proffesiynol)
Nodiadau Ychwanegol
• 20 diwrnod o wyliau personél yflwyddyn heb gynnwys dyddiau statudol
Bydd y cyflog yn dibynnu ar brofiad / yn uwch nag isafswm cyflog.

I gael mwy o wybodaeth neu i wneud cais am y swydd hon cysylltwch â Laura Bull ar 01495 355700 neu anfon eich CV at business@blaenau-gwent.gov.uk