Aspire - Dathlu blwyddyn arall o brentisiaethau llwyddiannus

Yn ddiweddar, dathlodd Prentisiaeth a Rennir Aspire flwyddyn arall o lwyddiant.

Dathlodd y prentisiaid o flwyddyn 1 a 2 gwblhau eu blynyddoedd cyntaf ac ail ar y rhaglen, yn ogystal â chroesawu blwyddyn arall o brentisiaid sydd newydd ddechrau.

 

Sefydlwyd y cynllun rhwng diwydiant, addysg a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Fe'i hariennir trwy Barth Menter Llywodraeth Cymru a Glynebwy er mwyn hwyluso a chefnogi busnesau lleol gyda recriwtio prentisiaid gyda'r nod o lenwi'r bwlch sgiliau cynyddol mewn gweithgynhyrchu lleol.

Yn ystod cychwyn cyntaf y cynllun, rhoddwyd ffocws ar beirianneg. Fodd bynnag, mae'r rhaglen wedi datblygu i ddarparu lleoliadau prentisiaeth i ystod eang o feysydd sy'n cynnwys llwybrau Peirianneg Mecanyddol, Ariannol, TG a Phrentisiaeth Fasnachol.

Mae Aspire yn parhau i gael ei gyflwyno'n llwyddiannus trwy rwydwaith o weithio mewn partneriaeth sy'n cynnwys cwmnïau lleol, darparwyr addysg a grwpiau cymunedol lleol.

Meddai'r Cynghorydd Dai Davies, Aelod Gweithredol dros Ddatblygu Economaidd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent:

"Tra yn y lleoliadau, mae'r prentisiaid yn dysgu sgiliau newydd yn eu meysydd dewisol ac yn cael profiad bywyd go iawn gan y cwmnïau hyn. Drwy'r cynllun maent hefyd yn parhau ar eu llwybr addysg. Hyd yn hyn rydym yn gweithio gyda 15 o gyflogwyr cynnal ac erbyn hyn mae 52 o brentisiaid wedi'u gosod yn y cwmnïau hyn. Hoffwn longyfarch y rhai sydd wedi parhau â'u lleoliadau a chroesawu ein recriwtiaid newydd a ddechreuodd yn ddiweddar. "

"Mae'r cynllun wedi mynd o nerth i nerth. Sefydlwyd Aspire ym Merthyr yn gynharach yn y flwyddyn yn seiliedig ar lwyddiant cynllun Blaenau Gwent. Rydym bob amser yn gweithio i wella'r rhaglen; mae yna gynlluniau ar y gweill ar gyfer Canolfan Dechnoleg a Hwb Dysgu i wella sgiliau dysgu prentisiaid a chwmnïau o'r ardal. "

Meddai'r Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes Eluned Morgan: "Mae Aspire yn gynllun ardderchog sydd wedi gweld cyflogwyr, darparwyr addysg, llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru i gyd yn gweithio gyda'i gilydd, i adfywio prentisiaid peirianneg yn yr ardal. Mae'n sicrhau bod yna gyfleoedd hyfforddi rhagorol i bobl yng Nglynebwy yn ogystal â sicrhau bod cyflogwyr yn gallu dod o hyd i bobl sydd â'r sgiliau cywir i helpu eu busnesau i ffynnu.

"Rwy'n llongyfarch pawb sy'n ennill gwobrau a'r rhai sy'n ymwneud â chreu rhaglen mor arloesol sy'n diwallu anghenion busnesau bach a phrentisiaid yng Nglynebwy."


Mae Aspire yn parhau i gydweithio â chyflogwyr cynnal i ddod o hyd i leoliadau newydd. Bob blwyddyn mae'r tîm yn gweithio gyda'r sector addysg a'r gymuned i dynnu sylw at y cyfleoedd lleoli sydd ar gael i bobl ifanc. Mae wedi ehangu i weithio gydag ysgolion i godi proffil cynlluniau prentisiaeth a phwysigrwydd technegau peirianneg a sgiliau electronig er mwyn codi dyheadau lleol ar gyfer y dyfodol. Cyflwynwyd hyn mewn partneriaeth â Chanolfan Addysg Eden Lego.

Yn ystod y seremoni dathlu yn ddiweddar; cyflwynwyd tystysgrifau i brentisiaid blwyddyn 1 a 2 i gydnabod eu gwaith a'u cyflawniadau tra eu bod yn parhau â'u lleoliadau.
Cydnabuwyd y canlynol hefyd:

David Evans, cynhaliwr G-TEM - Model Rôl y Flwyddyn 2017.

Iwan Davies, cynhaliwr Sogefi – Seren y Dyfodol 2017

Richard Miles, cynhaliwr Gwobrau Mentoriaid Base Handling yn 2017

Continental Teves, cynhaliwr Cyflogwr 2017

Jordan Impey, Cynhaliwr - Eurocaps – Prentis Aspire y Flwyddyn 2017