Manylion

Grŵp Cefnogi Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer

Rhieni a Gofalwyr Gweithdai ar gyfer Rhieni a Gofalwyr Plant gydag ASD/Anawsterau Datblygu

Gyda Cassie Bennett, Gweithiwr Cefnogaeth Teulu a Shan Jones, Actus Education 

Ni chodir tâl am fynychu Canolfan Plant Integredig, Blaenau.

Nid yw'n rhaid i chi fod yn gweithio gyda Teuluoedd yn Gyntaf i fynychu

5 sesiwn yn ystod y misoedd nesaf

1. Datblygiad yr Ymennydd  - 30 Ebrill 2018

Sut mae ymennydd eich plentyn yn gweithio, beth sy'n effeithio ar ei ddatblygiad a sut y gallwch gefnogi ei ddatblygiad..

2. Profiadau Niweidiol yn ystod  Plentyndod - 14 Mai 2018

Mae profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn golygu fod plant sy'n cael plentyndod anodd ac ansawdd gwael yn fwy tebygol o berfformio'n wael yn yr ysgol, i fod ag ymddygiad sy'n niweidio eu hiechyd yn ystod y glasoed a all arwain at salwch iechyd meddwl a chlefydau megis canser, afiechyd y galon a diabetes yn nes ymlaen yn eu bywydau. Bydd y sesiwn yn rhoi cipolwg ar beth a olygir pan mae plant yn profi trawma a'r effaith y gall hynny ei gael.

3. Deallusrwydd Emosiynol - 4 Mehefin 2018

Deallusrwydd emosiynol yw'r gallu i ganfod, rheoli a gwerthuso emosiynau - ynddoch eich hun ac yn eraill - ac i ddefnyddio'r wybodaeth honno'n briodol. Dangoswyd bod unigolion gyda deallusrwydd emosiynol da yn dda am gyflawni nodau bywyd. Canfyddwch sut i'w gefnogi a'i annog yn eich plant..

4. Ymlyniad - 2 Awst 2018

Mae ymlyniad cadarn at y sawl sy'n gofalu amdanynt yn rhoi hyder i blant ymchwilio eu hamgylchedd a datblygu ymdeimlad da o hunan-dyb. Bydd hyn yn helpu eich plentyn i dyfu lan i fod yn oedolion hapus ac chyflawn. Clywch sut i ddatblygu ymlyniadau cadarn gyda'ch plentyn..

5. Bwlio - Busnes Pawb - 16 Gorffennaf 2018 

Mae plant wedi amlygu fod bwlio yn broblem. Clywch sut y gallwn ddweud y gwahaniaeth rhwng bwlio a gwrthdaro a strategaethau ar gyfer delio gydag ymddygiad bwlio.

Os hoffech wybodaeth bellach neu archebu lle, cysylltwch â Cassie ar: cassie.bennet@blaenau-gwent.gov.uk  Ffôn: 01495 355584