Gwybodaeth tudalen we Teithio Llesol

Beth yw Teithio Llesol?

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod dyletswyddau ar awdurdodau lleol yng Nghymru i fapio, cynllunio ar gyfer, gwella a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer teithio llesol.

Mae teithio llesol yn golygu cerdded a beicio (gan gynnwys defnyddio sgwteri symudedd) ar gyfer teithiau bob dydd. Mae hyn yn cynnwys teithiau i'r ysgol, i'r gwaith, i'r siopau neu i gael mynediad at wasanaethau e.e. canolfannau iechyd neu hamdden. Nid yw teithio llesol yn cynnwys cerdded a beicio at ddibenion hamdden.

Mae teithio llesol yn bwysig wrth hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw a lleihau effeithiau negyddol traffig ar ein cymdogaethau a chymunedau.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf yma LLywodraeth Cymru.

Beth sydd wedi ei wneud hyd yn hyn?

Mae'r Ddeddf yn gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol yng Nghymru lunio a chyhoeddi mapiau teithio llesol.

Yn gyntaf, roedd yn ofynnol i awdurdodau lleol lunio a chyhoeddi Map Llwybrau Presennol erbyn Ionawr 2016. Mae'r map hwn yn dangos y llwybrau o fewn yr ardal sy'n addas ar gyfer teithio llesol ac sy'n bodloni safonau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. O ganlyniad, nid yw’r Map Llwybrau Presennol yn dangos pob llwybr cerdded a beicio sydd ar gael mewn ardal..

Yn dilyn cyfnod o ymgynghori cyhoeddus, cyflwynwyd Map Llwybrau Presennol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2016 ac fe’i gymeradwywyd ym mis Ebrill 2016.

Gellir gweld y llwybrau ar Fap Llwybrau Presennol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent isod.

Mapiau Llwybrau Presennol

Llwybrau Teithio Llesol: Dweud eich Barn 2018

Bwriadwn gyflwyno mwy o lwybrau 'teithio llesol' ym Mlaenau Gwent yn galluogi pobl i gerdded, rhedeg neu seiclo'n ddiogel ym mhob rhan o'r ardal. Rydym wrthi'n llunio Map Rhwydwaith Integredig newydd ar gyfer yr ardal fydd yn mapio'r llwybrau 'teithio llesol' y bwriadwn eu cyflwyno dros y 15 mlynedd nesaf.

Cyn i ni ddechrau gweithio ar y llwybrau newydd rydym angen eich sylwadau felly gofynnwn i chi neilltuo ychydig funudau i lenwi'r holiadur byr hwn yn gadael i ni wybod beth yw eich barn am ein llwybrau presennol a'r llwybrau sydd ar y gweill. Caiff eich sylwadau eu defnyddio i helpu gwella llwybrau 'teithio llesol' ym mhob rhan o'r ardal.

 

Adroddiadau Cynnydd Blynyddol 

Fel rhan o ofynion y Ddeddf Teithio Llesol, mae’n rhaid i’r cyngor hwn gyflwyno Adroddiadau Cynnydd Blynyddol i Lywodraeth Cymru.

Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Integredig

Mae ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi dechrau ar weledigaeth 15 mlynedd Cyngor Bwrdeistref Siriol Blaenau Gwent i wella llwybrau beicio a cherdded ar draws y sir gyda Map Rhwydwaith Integredig ar gyfer cerdded a beicio. Bydd hwn yn bodloni gofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 er mwyn cynllunio ar gyfer darparu llwybrau a gwelliannau ar gyfer teithio llesol. 

Map Rhwydwaith Integredig ar gyfer Beicio a Cherdded

Cafodd naw rhwydwaith cerdded eu nodi a’i hasesu er mwyn adnabod mesurau ychwanegol i wella pa mor ddeniadol, cyfforddus, uniongyrchol, diogel a chydlynol yw’r llwybrau. 
HOV1 Parc Bryn Bach – Garnlydan
TR3 Canol Tref Tredegar - Gerddi Harford
BR2 Cendl – Nantyglo
BR3 Brynmawr – Blaenafon
AB2 Six Bells – Aberbeeg
LLAN1 Gorsaf Llanhilleth – “Royal Oak”
LLAN2/3 “Royal Oak” – Swyffryd/Crumlin

Beth yw'r camau nesaf?

 

Cyflwynwyd y Map Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru ei ystyried ym mis Tachwedd 2017. Rydym yn disgwyl eu hymateb.


Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am Deitho Llesol ym Mlaenau Gwent, anfonwch e-bost at  activetravel@blaenau-gwent.gov.uk