Yr Iaith Gymraeg ym Mlaenau Gwent

Safonau’r Iaith Gymraeg

Cafodd y Cynllun Iaith Gymraeg statudol blaenorol a gymeradwywyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, ei ddisodli gan ofynion Safonau’r Gymraeg.

Mae Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 yn mynd ati i foderneiddio'r fframwaith cyfreithiol sy'n ymwneud â defnyddio'r Gymraeg wrth gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus.

Nod Safonau'r Gymraeg yw:

  • Gwella'r gwasanaethau y gall pobl sy'n siarad Cymraeg eu disgwyl gan sefydliadau penodol yng Nghymru;
  • Cynyddu'r defnydd o wasanaethau Cymraeg;
  • Egluro wrth sefydliadau'r hyn mae angen iddynt ei wneud yn nhermau'r Gymraeg; a
  • Sicrhau mwy o gysondeb yn nhermau'r dyletswyddau a roddir ar gyrff yn yr un sectorau.

Mae’n ofynnol i Flaenau Gwent gydymffurfio â 171 o Safonau’r Gymraeg. Yn y Safonau, mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ddyletswydd i gynhyrchu Adroddiad Blynyddol Monitro’r  Iaith Gymraeg yn ddwyieithog a cyhoeddir a hyrwyddir erbyn 30 Mehefin bob blwyddyn.

Rydyn ni’n falch i gyflwyno ein Hadroddiad  Blynyddol Monitro’r  Iaith  Gymraeg  2016-2017  sydd yn canolbwyntio ar y cynnydd a gwnaed gan Yr Awdurdod Lleol ar gyfer cydymffurfio â’r Safonau.

Dan Safon 145, mae’n rhaid i’r Cyngor gynhyrchu a chyhoeddi Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg bum mlynedd (gweler y cyswllt isod)  sy’n nodi sut mae’r Cyngor yn bwriadu hyrwyddo’r Gymraeg a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn fwy eang ym Mlaenau Gwent.

Helena Hunt
Arweinydd Tîm Polisi
Tîm Partneriaethau ac Ymgysylltu Polisi
Gwasanaethau Corfforaethol a Strategaeth, Llawr 4A, Y Ganolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB
E-bost: cymraeg@blaenau-gwent.gov.uk Ffôn: 01495 355108

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Swyddog Cydraddoldeb

Cyfeiriad: Llawr 4a, Canolfan Ddinesig, Glynebwy, NP23 6XB

Cyfeiriad E-bost: cymraeg@blaenau-gwent.gov.uk