Prosiectau adfywiad

DWEDWCH EICH BARN - STRATEGAETH ADFYWIO BLAENAU GWENT

Mae’r cwmni ymgynghori Shared Intelligence wedi paratoi Strategaeth Adfywio ar gyfer Blaenau Gwent. Cymeradwyodd y Cyngor y Strategaeth ym mis Medi 2009. Mae Bwrdd Partneriaeth Adfywio Blaenau Gwent hefyd wedi cymeradwyo’r Strategaeth. Mae copïau o’r Strategaeth Adfywio ar gael yn holl lyfrgelloedd Blaenau Gwent a swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf.

Nawr, mae’r Strategaeth Adfywio yn cael ei diwygio a’i diweddaru. Mae’n dangos y ffordd ymlaen ar gyfer swyddi, busnes a’r economi lleol hyd at 2018 ac yn nodi chwe egwyddor allweddol ar gyfer adfywiad llwyddiannus Blaenau Gwent. Yr egwyddorion hyn yw y dylem:
 

 • arallgyfeirio’r economi a datblygu gweithgynhyrchu
 • hybu cymorth busnes a menter
 • hyrwyddo dysgu a sgiliau modern
 • canolbwyntio buddsoddiad mewn cymunedau allweddol
 • cyflawni Y Gweithfeydd fel cynllun arweiniol cenedlaethol
 • datblygu’r seilwaith trafnidiaeth.


  Buddsoddiad ar draws Blaenau Gwent


Dywed y Strategaeth Adfywio y dylai prosiectau buddsoddi ganolbwyntio ar:
    

 • ysgolion newydd, canolfannau cymunedol, cyfleusterau dysgu a thechnoleg gwibdaith a busnes mewn pedwar ‘both’ cymunedol - Glynebwy, Ebwy Fach Isaf, Ebwy Fach Isaf a Thredegar 
 • trawsnewid hen safle’r gwaith dur yn llwyddiannus a datblygu Y Gweithfeydd fel bod ganddo botensial ar gyfer 3,000 o swyddi. Mae’r prosiect ar y llwybr gydag ysbyty a chanolfan amgylcheddol newydd (y ddau wedi’u gorffen yn 2010) ac adfer y Swyddfeydd Cyffredinol (2011)
 • cwblhau gwneud ffordd Blaenau’r Cymoedd yn lon ddeuol rhwng Tredegar a Brynmawr a chysylltiadau rheilffordd Cwm Ebwy
 • gwella ardaloedd lleol a chanol trefi lle aiff pobl o amgylch eu busnes beunyddiol.


  Dywedwch beth yw’ch barn

  Mae Drafft Adolygiad Cyntaf y Strategaeth Adfywio yn rhoi adroddiad ar y cynnydd a wnaed gyda buddsoddiad mewn prosiectau ym Mlaenau Gwent. Ond mae angen gwneud cymaint mwy. Yn awr rydym yn gwahodd eich barn ar ddrafft Strategaeth Adfywio Blaenau Gwent ar ôl ei ddiwygio a’i ddiweddaru. Medrwch weld neu lawrlwytho’r ddogfen ar waelod y dudalen.
  Mae copïau print o’r Strategaeth ar gael yn holl lyfrgelloedd Blaenau Gwent a swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf. Medrwn hefyd e-bostio copi atoch.

  Rhoddir ystyriaeth i’ch sylwadau cyn cwblhau’r Strategaeth. Daw’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth ddiwygiedig i ben ddydd Iau 21 Ebrill 2011.

  Gadewch i ni wybod: 
 • beth yw eich barn am y Strategaeth Adfywio ddiwygiedig
 • yr hyn a hoffwch
 • yr hyn na hoffwch
 • unrhyw awgrymiadau eraill a all fod gennych.

  Cynhaliwyd Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb ar y Strategaeth Adfywio.